Юридичний супровід

Третейський суд

Розглядає спірні питання щодо правовідносин купівлі-продажу , поставки , оренди , лізингу , виконання робіт , надання послуг , перевезення , страхування , представницьких та посередницьких послуг, інші категорії справ.
Фахівці юридичного відділу у своїй роботі стикаються з різноманітними проблемними питаннями, що  виникають у діяльності суб’єктів підприємницької діяльності , а тому перелік наших послуг не обмежується спеціалізацією однієї галуззю права. Ц дозволяє клієнтам :

– Заощадити час і забезпечити кваліфікований захист прав і законних інтересів , як під час роботи з діловими партнерами,  так і в судових інстанціях

– Своєчасно одержати необхідну усну або письмову консультацію,  роз’яснення і уникнути негативних наслідків від поспішних рішень .

Наші послуги включають в себе:

– Консультації з різних правових питань ;

– Підготовку та видачу письмових роз’яснень та консультацій чинного законодавства, або консультацій і роз’яснень з конкретних ситуацій

– Консультування , підготовка чи проведення експертизи господарських договорів (контрактів) , у тому числі зовнішньоекономічних ;

– Консультування з питань стягнення дебіторської заборгованості із контрагентів , підготовка претензій та позовів ( апеляційних та касаційних скарг) до судів, представництво в судах;

– Підготовка та участь у переговорах з укладення господарських договорів ( контрактів) , у тому числі із зарубіжними партнерами ;

– Представництво інтересів юридичних та фізичних осіб у судах усіх рівнів;

  • підготовка позовів та участь у розгляді справ у МКАС при ТПП України

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ

ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД ПРИ ПОЛТАВСЬКІЙ ТПП

Постійно діючий третейський суд при Потавській торгово-промисловій палаті (далі – Постійно діючий третейський суд) утворено рішенням Президії Полтавської торгово-промислової палати від 03 вересня 2004 року № 18 на підставі Закону України «Про третейські суди» і зареєстровано Полтавським обласним управлінням юстиції 23 лютого 2005 року.

Постійно діючий третейський суд є недержавною незалежною постійно діючою установою, що утворена для вирішення спорів, які виникають із цивільних та господарських правовідносин.

Постійно діючий третейський суд не має статусу юридичної особи.

Завданням Постійно діючого третейського суду є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних чи юридичних осіб шляхом всебічного неупередженого розгляду та вирішення спорів відповідно до закону.

Постійно діючий третейський суд провадить свою діяльність відповідно до Закону України «Про третейські суди» та Положення про Постійно діючий третейський суд, затвердженого Президією Полтавської торгово-промислової палати.

Порядок та правила вирішення спорів у Постійно діючому третейському суді визначаються його Регламентом, затвердженим Президією Полтавської торгово-промислової палати.

Основні переваги розгляду спору у Постійно діючому третейському суді:

 • оперативність та швидкість, відсутність бюрократичних та корупційних проявів;
 • конфіденційність третейського розгляду;
 • право сторін призначати третейських суддів;
 • незалежність третейських суддів, підкорення їх тільки закону;
 • остаточний характер рішення та можливість оскарження цього рішення лише з процесуальних підстав, передбачених Законом України «Про третейські суди»;
 • негайне набрання чинності рішенням;
 • можливість примусового виконання рішення;
 • мінімізація витрат на третейський розгляд.

Компетенція Третейського суду при ТПП України

На розгляд до Постійно діючого третейського суду може бути передано будь-який спір, що виник з цивільних чи господарських правовідносин, крім випадків, передбачених Законом України «Про третейські суди» та іншими законодавчими актами.

Не можуть передаватися на розгляд Постійно діючого третейського суду:

 • справи у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів;
 • справи у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов’язаних із задоволенням державних потреб;
 • справи, пов’язані з державною таємницею;
 • справи у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів);
 • справи про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом;
 • справи, однією із сторін яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт під час здійснення ним владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, державна установа чи організація, казенне підприємство;
 • справи у спорах щодо нерухомого майна, включаючи земельні ділянки;
 • справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення;
 • справи у спорах, що виникають з трудових відносин;
 • справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасником (засновниками, акціонерами) господарських товариств, пов’язаних із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цих товариств;
 • інші справи, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом України;
 • справи, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України;
 • справи, за результатами розгляду яких виконання рішення третейського суду потребуватиме вчинення відповідних дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами та іншими суб’єктами під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень;
 • справи у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки).

Підстави для звернення до Постійно діючого третейського суду

Постійно діючий третейський суд приймає до розгляду спори, що відносяться до його компетенції, за наявності між сторонами письмової третейської угоди про передачу всіх або окремих спорів, що виникають або можуть виникнути між сторонами з конкретних правовідносин, незалежно від того, носять вони договірний характер чи ні.

Третейська угода може бути укладена у вигляді третейського застереження у договорі (контракті) або у вигляді окремої письмової угоди. Третейська угода повинна відповідати вимогам Закону України «Про третейські суди».

Для включення до договорів (контрактів) рекомендується третейське застереження такого змісту:

“Будь-який спір, що виникає з цього договору або у зв’язку з ним, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення до Постійно діючого третейського суду при Полтавській торгово-промисловій палаті.

Сторони погоджуються з тим, що в процесі розгляду і вирішення спору буде застосовуватись Регламент Постійно діючого третейського суду при Полтавській торгово-промисловій палаті.”

Порядок відкриття третейського провадження, формування третейського суду та третейського розгляду визначається Регламентом Постійно діючого третейського суду.

Склад та розмір витрат, пов’язаних з третейським розглядом, порядок їх сплати і розподілу між сторонами визначається Положенням про витрати, пов’язані з третейським розглядом у Постійно діючому третейському суді, яке є невід’ємною частиною Регламенту.

Обов’язковість рішення Постійно діючого третейського суду

Рішення Постійно діючого третейського суду є остаточним і оскарженню не підлягає, крім випадків, передбачених статтею 51 Закону України «Про третейські суди».

Рішення підлягає добровільному виконанню зобов’язаною стороною в установлений рішенням строк без будь-яких зволікань чи застережень. Якщо строк виконання у рішенні не установлений, рішення підлягає негайному виконанню. У разі відмови від добровільного виконання рішення воно підлягає примусовому виконанню в порядку, установленому Законом України «Про виконавче провадження». Порядок видачі виконавчого документа та порядок примусового виконання рішення третейського суду визначається законом.

Організація Постійно діючого третейського суду

Постійно діючий третейський суд очолює голова.

Третейський розгляд справи здійснюється третейськими суддями, які призначаються сторонами або Головою Постійно діючого третейського суду з числа осіб, включених до списку третейських суддів. Нині цей список налічує 13 осіб.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення Президії Полтавської торгово-промислової палати

від 27 грудня  2016 року №16/10

 

СПИСОК ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДДІВ

 

Постійно діючого третейського суду при

Полтавській торгово-промисловій палаті

(нова редакція)

 1.Антоненко Ірина Юріївна

Народилася 10 грудня 1992 року.

У 2015 році закінчила  Академію праці, соціальних відносин і туризму (м.Київ),  отримала спеціальність «Правознавство», спеціаліст.

Загальний стаж роботи – 6 років, стаж роботи за спеціальністю – 1 рік.

Провідний правовий експерт Центру Правових рішень Торгово-промислової палати України.

          Місце проживання: м. Київ.

 2.Бакк Євгенія Михайлівна

Народилася 24 червня 1947 року.

У 1980 році закінчила Національну академію України ім. Ярослава Мудрого,  отримала  спеціальність «Правознавство», спеціаліст.

Загальний стаж роботи 46 років, стаж роботи за спеціальністю – 38 років.

Адвокат.

Місце проживання: м. Кременчук, Полтавська область.

3.Бакк Наталія Ігорівна

Народилась 21 серпня 1972 року.

У 1996 році закінчила Одеський державний політехнічний університет, спеціальність «Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі», магістр.

У 1998 році закінчила Міжрегіональну Академію управління персоналом, спеціальність «Правознавство».

Загальний стаж роботи – 27 років, стаж роботи за спеціальністю «Правознавство» – 20 років.

Юрисконсульт Кременчуцького відділення Полтавської торгово-промислової палати. Адвокат.

Місце проживання: м. Кременчук, Полтавська область.

4.Говорова Світлана Леонідівна

Народилася 09 січня 1966 року.

У 1990 році закінчила Харківський юридичний інститут ім.Дзержинського, отримала  спеціальність «Правознавство».

Загальний стаж роботи – 34 роки, стаж роботи за спеціальністю «Правознавство» – 20 років.

Адвокат.

Місце проживання – м. Полтава.

 5.Дорофєєва Оксана Василівна

Народилася 28 вересня 1978 року.

У 2003 році закінчила Одеський національний університет ім.. І.І.Мечникова, отримала спеціальність «Правознавство» .

Загальний стаж роботи – 17 років, стаж роботи за спеціальністю «Правознавство» –  16 років.

Юрисконсульт Кременчуцького відділення Полтавської торгово-промислової палати.

Місце проживання: м. Кременчук, Полтавська область.

6.Петрук Світлана Олександрівна

Народилася 13 жовтня 1975 року.

У 2003 році закінчила Київський університет економіки і права, спеціальність «Правознавство», спеціаліст.

Загальний стаж роботи – 22 роки, стаж роботи за спеціальністю «Правознавство» –  12 років.

Адвокат.

Місце проживання: м. Полтава.

7.Пивовар Вікторія Львівна

Народилася 30 жовтня 1971 року.

У 1992 році закінчила Полтавський нафтовий геологорозвідувальний технікум, спеціальність «Технік-геолог».

У 2004 році закінчила Національну академію внутрішніх справ  України, спеціальність «Правознавство», спеціаліст.

У 2013 році закінчила Харківський регіональний інститут державного управління, спеціальність «Державне управління», магістр.

Загальний стаж роботи – 28 років, стаж роботи за спеціальністю «Правознавство» –  10 років.

Начальник юридичного відділу Полтавської торгово-промислової палати.

Місце проживання: м. Полтава.

8.Романовська Людмила Антонівна

Народилася 04 грудня 1962 року.

У 1991 році закінчила Українську юридичну академію ім. Ф.Е.Дзержинського (на цей час Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»), спеціальність  «Правознавство», спеціаліст.

Загальний стаж роботи – 34 роки, стаж роботи за спеціальністю «Правознавство» – 34 роки.

Керівник Центру Правових Рішень Торгово-промислової палати України.

Місце проживання: м. Київ.

9.Щербак Василь Михайлович

Народився 24 липня 1950 року.

У 1978 році закінчив Харківський юридичний інститут ім.Дзержинського,  за спеціальністю  «Правознавство .

Загальний стаж роботи – 46 років, стаж роботи за спеціальністю «Правознавство» – 34 роки.

Помічник генерального директора Будівельно-монтажної фірми «Укргазпромбуд». Адвокат.

Місце проживання: м.Полтава

10.Юхимович Всеволод Францович

Народився 14 лютого1954 року.

У 1981 році закінчив Львівський університет ім.І.Франка,  спеціальність «Правознавство .

Загальний стаж роботи – 43 роки, стаж роботи за спеціальністю «Правознавство» – 41 рік.

Адвокат. Суддя суду загальної юрисдикції у відставці.

Місце проживання: м. Полтава.

          ЗАРЕЄСТРОВАНО

Полтавським обласним

управління юстиції

23 лютого 2005 р.

свідоцтво №1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Президії Полтавської торгово-промислової палати

від 03 вересня 2004 р.

протокол  №18

 

         ЗАРЕЄСТРОВАНО                    

в новій редакції

Полтавським обласним

Управлінням юстиції

06 липня 2005 р.      

 

        ЗАРЕЄСТРОВАНО

із змінами Головним

управлінням юстиції

у Полтавській області

Наказ №50/5 від 10 квітня 2007 р.

 

       ЗАРЕЄСТРОВАНО

із змінами Головним

управлінням юстиції

у Полтавській області

наказ № 434/5 від 20 липня 2012 р.

 

 

 

               ЗАТВЕРДЖЕНО

в новій редакції

рішенням Президії

Полтавської  ТПП

від 20 травня 2005 р.

протокол №27/2

               ЗАТВЕРДЖЕНО

із змінами рішенням

Президії Полтавської ТПП

від 20 березня 2007 р.

протокол №49/2

ЗАТВЕРДЖЕНО

із змінами рішенням

Президії Полтавської ТПП

від 21 червня 2012 р.

протокол №46/5

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

у новій редакції

рішенням Президії Полтавської

торгово-промислової палати

від 27 грудня 2016 року № 16/10

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Постійно діючий третейський суд при

Полтавській торгово-промисловій палаті

(нова редакція)

 

 

 

м.Полтава

2016 р.

 

 

 

 

 

 1. Загальні положення
  • Постійно діючий третейський суд при Полтавській торгово-промисловій палаті (далі – Третейський суд) є недержавним незалежним постійно діючим органом, що утворюється за рішенням Президії Полтавської торгово-промислової палати для вирішення спорів, які виникають із цивільних та господарських правовідносин, і здійснює свою діяльність згідно з Законом України «Про третейські суди», Регламентом Постійно діючого третейського суду при Полтавській торгово-промисловій палаті (далі – Регламент Третейського суду) та цим Положенням.
  • Третейський суд утворюється без статусу юридичної особи.
  • Утворення і діяльність Третейського суду не є підприємницькою діяльністю.
  • Засновником Третейського суду є Полтавська торгово-промислова палата (далі – Полтавська ТПП).
  • Президія Полтавської ТПП затверджує це Положення, Регламент Третейського суду, Список третейських суддів та сприяє діяльності Третейського суду.
  • Організаційно-технічне забезпечення роботи Третейського суду здійснюється засновником (приміщенням, канцелярськими товарами, комп’ютерною та оргтехнікою тощо).
  • Місцезнаходженням Третейського суду є: 36008, місто Полтава, вулиця Автобазівська, будинок 7.
 2. Завдання та принципи діяльності Третейського суду
  • Завданням Третейського суду є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб шляхом всебічного неупередженого розгляду та вирішення спорів відповідно до закону.
  • Третейський суд утворюється та діє на принципах:
 • законності;
 • незалежності третейських суддів та підкорення їх тільки закону;
 • рівності всіх учасників третейського розгляду перед законом і третейським судом;
 • змагальності сторін, свободи в наданні ними Третейському суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;
 • обов’язковості для сторін рішень Третейського суду;
 • добровільності утворення Третейського суду;
 • добровільної згоди третейських суддів на їхнє призначення чи обрання у конкретній справі;
 • арбітрування;
 • самоврядування третейських суддів;
 • всебічності, повноти та об’єктивності вирішення спорів;
 • сприяння сторонам у досягненні ними мирової угоди на будь-якій стадії третейського розгляду
 1. Компетенція Третейського суду
  • Юридичні та/або фізичні особи мають право передати на розгляд Третейського суду будь-який спір, який виникає з цивільних чи господарських правовідносин, крім випадків, передбачених Законом України «Про третейські суди» та іншими законодавчими актами.
  • Спір може бути переданий на розгляд Третейського суду за наявності між сторонами третейської угоди.
  • Спір може бути переданий на вирішення Третейського суду до прийняття судом загальної юрисдикції рішення у спорі між тими ж сторонами, з того ж предмета і з тих самих підстав.
 2. Склад Третейського суду
  • Третейський суд складається з голови (на громадських засадах/ штатній посаді), двох заступників голови (на громадських засадах/ штатній посаді), третейських суддів, відповідального секретаря (на громадських засадах/ штатній посаді).
  • Голова Третейського суду призначається із осіб, включених до Списку третейських суддів рішенням Президії Полтавської ТПП строком на п’ять років. У разі включення посади до штатного розпису Полтавської ТПП, приступає до виконання обов’язків на підставі наказу Президента Полтавської ТПП, виданого відповідно до вказаного рішення Президії Полтавської ТПП.
  • Заступник голови Третейського суду призначається із осіб, включених до Списку третейських суддів рішенням Президії Полтавської ТПП строком на п’ять років. У разі включення посади до штатного розпису Полтавської ТПП, приступає до виконання обов’язків на підставі наказу Президента Полтавської ТПП, виданого відповідно до вказаного рішення Президії Полтавської ТПП.
  • Голова Третейського суду організовує діяльність Третейського суду, виконує функції, передбачені Регламентом Третейського суду, без спеціального доручення представляє Третейський суд в його відносинах в Україні і за кордоном з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, видає розпорядження.
  • Повноваження заступників голови Третейського суду визначаються головою Третейського суду, про що видається відповідне розпорядження.
  • В період відсутності голови Третейського суду його функції виконує заступник голови Третейського суду відповідно до розпорядження голови Третейського суду.
  • Відповідальний секретар Третейського суду призначається на посаду та звільняється з посади наказом Президента Полтавської ТПП за поданням голови Третейського суду.
  • Відповідальний секретар організовує діловодство відповідно до Регламенту Третейського суду, виконує інші функції, передбачені Регламентом Третейського суду, у своїй діяльності підпорядковується голові Третейського суду, очолює секретаріат (у разі створення).
  • Працівники секретаріату (у разі створення) призначаються на посаду Президентом Полтавської ТПП за поданням голови Третейського суду.
  • Голова Третейського суду, його заступники мають право бути третейськими суддями при розгляді спорів у Третейському суді.
  • Третейськими суддями можуть бути особи, які внесені до Списку третейських суддів Третейського суду у порядку, визначеному цим Положенням.
  • Третейські судді для вирішення спору в Третейському суді вільно обираються сторонами або призначаються головою Третейського суду зі Списку третейських суддів Третейського суду, за умови дотримання Регламенту Третейського суду та цього Положення.
  • При виконанні своїх функцій третейські судді неупереджені, незалежні і підпорядковуються тільки закону.
  • Третейські судді не є представниками сторін.
  • Список третейських суддів Третейського суду формується відповідальним секретарем Третейського суду на підставі поданої кандидатом Заяви-анкети за формою, що є додатком 1 до цього Положення та затверджується Президією Полтавської ТПП терміном на п’ять  років, в якому зазначається: прізвище,  ім’я та по-батькові третейського судді, дата його народження, освіта, отримана спеціальність, останнє місце роботи і посада, загальний трудовий стаж, стаж роботи за спеціальністю, постійне місце проживання (місто, країна).
  • Інформація про термін формування Списку третейських суддів Третейського суду, який складає два місяці, доводиться до відома торгово-промислових палат в Україні, з метою реалізації ними права участі у доборі до цього Списку шляхом подання кандидата на включення від Полтавської ТПП.
  • Не можуть включатися до Списку третейських суддів Третейського суду, особи які:
 • не досягли повноліття/ перебувають під опікою чи піклуванням;
 • мають судимість;
 • визнані в судовому порядку недієздатними;
 • є суддями судів загальної юрисдикції або Конституційного Суду України;
 • не мають кваліфікації, погодженої сторонами безпосередньо чи визначеної у Регламенті Третейського суду.
  • Президія Полтавської ТПП виключає третейського суддю зі Списку третейських суддів до спливу п’ятирічного строку у наступних випадках:
 • на прохання третейського судді (за письмовою заявою третейського судді);
 • систематичного невиконання третейським суддею своїх повноважень (за поданням голови Третейського суду);
 • розголошення конфіденційної інформації щодо спорів, які розглядаються у Третейському суді (за поданням голови Третейського суду);
 • неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я (за письмовою заявою третейського судді);
 • порушення вимог щодо несумісності (за письмовою заявою третейського судді / за поданням голови Третейського суду);
 • набрання законної сили обвинувальним вироком щодо третейського судді (за поданням голови Третейського суду);
 • визнання третейського судді безвісно відсутнім або оголошення його померлим (за поданням голови Третейського суду);
 • у зв’язку зі смертю третейського судді (за поданням голови Третейського суду).
  • Особи, які внесенні до Списку третейських суддів Третейського суду мають право зазначати на своїх бланках, візитках, у листівках, що вони є третейськими суддями Третейського суду, популяризувати Третейський суд і себе як третейського суддю Третейського суду та отримувати посвідчення третейського судді Третейського суду за формою, що є додатком 2 до цього Положення.
 1. Самоврядування третейських суддів
  • Для представництва та захисту інтересів третейських суддів Третейського суду утворюються органи третейського самоврядування.
  • Органом самоврядування третейських суддів Третейського суду є збори третейських суддів, які скликаються по мірі необхідності, але не рідше одного разу на п’ять років.
  • Головою зборів третейських суддів є голова Третейського суду.
  • До компетенції зборів третейських суддів відноситься:
 • обрання делегатів для участі в заходах самоврядування третейських суддів;
 • вирішення питань, які стосуються діяльності Третейського суду та тих, що внесені до порядку денного третейськими суддями Третейського суду на вимогу не менше як 1/3 від загальної їх кількості.
  • Збори третейських суддів є правомочними, якщо на них присутні не менше як 2/3 від загальної кількості третейських суддів.
  • Рішення зборів третейських суддів є прийнятими в разі, якщо за них проголосувала більшість із третейських суддів, присутніх на зборах.
  • Порядок ведення зборів третейських суддів та порядок денний зборів визначається Головою зборів. До порядку денного включаються також будь-які питання, якщо цього вимагають не менше як 1/3 від загальної кількості третейських суддів.
 1. Підстави та порядок припинення діяльності Третейського суду
  • Діяльність Третейського суду припиняється у випадку припинення діяльності (ліквідації) засновника Третейського суду у встановленому законодавством порядку.
  • Діяльність Третейського суду припиняється також за рішенням суду загальної юрисдикції у випадках, передбачених законодавством.
Додаток 1

до Положення про Постійно діючий третейський суд при Полтавській ТПП

 

 

Постійно діючий третейський суд при Полтавській ТПП

 

 

 

ЗАЯВА-АНКЕТА.

 

Прошу включити мене до Списку третейських суддів. Про себе повідомляю наступне:

 

 

фото
1.  Загальна інформація:
1.1. ПІБ повністю:  
1.2. Дата народження:  
1.3. Громадянство:  
1.4. Місце проживання:  
1.5. Адреса для відправлення кореспонденції:  
1.6. Паспортні дані: (серія, номер, орган та дата видачі)  
1.7. ІПН:  
1.8. Телефон: +38 (     )
1.9. Електрона адреса:  
1.10. Посилання на сторінку в facebook:  
2. Відомості про притягнення до кримінальної відповідальності:
 

2.1. Зазначте, чи порушувалася щодо Вас кримінальна справа. Вкажіть зміст пред’явленого обвинувачення (за якими статтями Кримінального кодексу України (чи іншої держави)) та результати його розгляду. Вкажіть, яким (якими) уповноваженим (уповноваженими) державним (державними) органом (органами) проводилося дізнання, досудове слідство та на якому етапі справу було припинено:

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Відомості про освіту та компетентність:

 

3.1. Вкажіть навчальні заклади, де Ви отримували освіту:

Навчальний заклад

(повна назва, місце розташування)

Рік вступу та

закінчення*

Освітньо-кваліфікаційний рівень Форма навчання Дата та номер диплому

Спеціальність

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

3.2. Вкажіть навчальні заходи (тренінги, семінари та інші), де Ви підвищували свою кваліфікацію за спеціалізацією: 

 

з/п

Дата заходу Назва заходу Місце проведення Організатор Назва та номер документу про участь у заході
           
           
           
           
           
           
           
           
3.3. Вкажіть інформацію про наукову діяльність:

 

– науковий ступінь:

Науковий ступінь Дата присудження Відомості про вчену раду, якою був присуджений науковий ступінь Тема дисертації Спеціальність

 

–       вчене звання:

Вчене звання

 

Дата

присвоєння

 

Орган,

який присвоїв

вчене звання

Реквізити акту

про присвоєння вченого звання

(дата, номер)

3.4. Вкажіть інформацію щодо участі в наукових конференціях, круглих столах та інших наукових заходах:

 

Вид Назва заходу Дата Форма Тема доповіді:

 

3.5. Вкажіть інформацію щодо володіння іноземними мовами (вкажіть мову, якою володієте, і рівень володіння нею – поставте позначку «Х» у відповідній графі):

 

 

 

Початковий рівень Володію посередньо Добре володію Вільно

володію

Англійська

 

Німецька

 

Французька

 

Російська

 

Інша

 

3.6. Вкажіть, які наукові статті та публікації у сфері права Ви маєте:

 

з/п

Назва Біограф

(назва, рік, номер, сторінки видання)

 3.7. За наявності нагород за трудові заслуги, премій, грамот та інших відзнак протягом обіймання посад, вкажіть відомості про ці нагороди, державні премії та відзнаки (ким і коли видані):

 

з/п

 

Назва нагороди Орган нагородження Підстава

(дата та номер розпорядчого акту)

4. Відомості про трудову діяльність:
4.1 Трудова діяльність, яка відображена у трудовій книжці (з урахуванням навчання у вищих навчальних закладах) із вказівкою назв посад, адреси робочого місця і дати прийому, переміщення і звільнення з посади (надавати у зворотному порядку) (із початку трудової діяльності до сьогодні).
Дата Назва установи

(підприємства, організації)

та місце розташування

Посада
Початок Завершення
5. Відомості про третейський розгляд спорів:
 

5.1. Зазначте інформацію про Вашу участь у прийнятті  рішень третейського суду:

 

з/п

 

Дата прийняття

(або рік прийняття)

Предмет спору  

Одноособово/ колегіально

 

Назва третейського суду

 

5.2. Зазначте інформацію про винесені з Вашою участю рішення третейського суду, оскарження яких мало місце в судах загальної юрисдикції за процесуальними підставами:

 

з/п

 

Дата прийняття

(або рік прийняття)

Предмет спору  

Одноособово/ колегіально

 

Назва третейського суду

 

Назва суду загальної юрисдикції

 

Результат розгляду

6. Додаткова інформація:
6.1. Наведіть розгорнуту аргументацію Вашого бажання бути включеним до Списку третейських суддів:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.2. Вкажіть, який внесок у розвиток постійно діючих третейських судів при торгово-промислових палатах в Україні Ви можете зробити, перебуваючи у Списку третейських суддів:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.3. Вкажіть якою спеціалізацією Ви володієте на рівні експерта:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.4. Ви можете використати місце, передбачене нижче, для визначення Ваших особистих якостей, що, на Вашу думку, допоможуть успішно забезпечити третейський розгляд справи:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7. Дозвіл на використання інформації та підпис:
      7.1. Дозволяю використовувати для підготовки Списків третейських суддів, подання їх на затвердження та реєстрацію, а також для розміщення на веб-сайті ТПП, виготовлення буклетів, проспектів тощо, якими популяризується Постійно діючий третейський суду при Полтавській ТПП, наступні дані, зазначені мною в цій Заяві-Анкеті, зокрема у розділах:

 – 1. Загальна інформація, а саме: у підрозділах: 1.1. – у повному обсязі, 1.2. – у повному обсязі, 1.4. –  лише назву адміністративно-територіальної одиниці та назву країни;

– 3. Відомості про освіту та компетентність, а саме:  у підрозділах: 3.1. – назву навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень, 3.2. – назву та дату заходу, місце проведення, 3.3. – науковий ступень, дата присудження, тема дисертації, спеціальність, вчене звання, 3.4. – вид та назва заходу, дата, тема доповіді,  3.5. – у повному обсязі, 3.6. – назва наукової статті (публікації), біограф,  3.7. – назва нагороди, орган нагородження, дата;

– 4. Відомості про трудову діяльність – лише у частині загального стажу роботи та загального стажу роботи за спеціальністю, назва установи та посада за останнім місцем роботи;

– 5. Відомості про третейській розгляд спорів, а саме: 5.1. – лише у частині загальної кількості розглянутих спорів та їх предмету.

7.2. Підписуючи цю особисто заповнену Заяву-Анкету, я, П.І.Б.:______________________________________ підтверджую, що відомості, зазначені мною вище, є повними й достовірним.

 

Підпис: ____________________________                       Дата: _____________201___ рік

 

8. Відмітка про клопотання торгово-промислової палати:
Полтавська ТПП підтверджує клопотання про включення  кандидата до Списку третейських суддів

 

Президент/ віце-президент  Полтавської ТПП                                               П.І.Б.

                                                            М.П.

          ЗАРЕЄСТРОВАНО

Полтавським обласним

управління юстиції

23 лютого 2005 р.

свідоцтво №1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Президії Полтавської торгово-промислової палати

від 03 вересня 2004 р.

протокол  №18

 

         ЗАРЕЄСТРОВАНО                   

в новій редакції

Полтавським обласним

Управлінням юстиції

06 липня 2005 р.      

 

        ЗАРЕЄСТРОВАНО

із змінами Головним

управлінням юстиції

у Полтавській області

Наказ №50/5 від 10 квітня 2007 р.

 

       ЗАРЕЄСТРОВАНО

із змінами Головним

управлінням юстиції

у Полтавській області

наказ № 434/5 від 20 липня 2012 р.

 

 

 

               ЗАТВЕРДЖЕНО

в новій редакції

рішенням Президії

Полтавської  ТПП

від 20 травня 2005 р.

протокол №27/2

               ЗАТВЕРДЖЕНО

із змінами рішенням

Президії Полтавської ТПП

від 20 березня 2007 р.

протокол №49/2

ЗАТВЕРДЖЕНО

із змінами рішенням

Президії Полтавської ТПП

від 21 червня 2012 р.

протокол №46/5

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

у новій редакції

рішенням Президії Полтавської

торгово-промислової палати

від 27 грудня 2016 року № 16/10

РЕГЛАМЕНТ

Постійно діючого третейського суду при

Полтавській  торгово-промисловій палаті

(нова редакція)

 

м.Полтава

2016 р.
ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні положення ………………………………….……………………… 7
Стаття 1. Законодавство про третейське вирішення спору  …………………..………. 7
Стаття 2. Компетенція Третейського суду ……………..…………………..…………… 7
Стаття 3. Види і форми третейської угоди ……………………………………………… 7
Стаття 4. Третейська угода і правонаступництво сторін ……………………………… 8
Стаття 5. Місцезнаходження Третейського суду ………………………………………. 9
Стаття 6. Місце третейського розгляду справи ……………………………………….. 9
Стаття 7. Мова третейського розгляду справи …………………………………………. 9
Стаття 8. Гласність третейського розгляду справи ……………………………………. 9
Стаття 9. Конфіденційність третейського вирішення спору ………………………….. 9
Стаття 10. Учасники третейського розгляду справи ……………………………………. 10
Стаття 11. Участь у третейському розгляді справи третіх осіб…………………………. 10
Стаття 12. Процесуальні права сторін ……………………………………………………. 10
Стаття 13. Порядок подання/ обміну документів, що стосуються третейського вирішення спору ……………………………………………………………….  

11

Стаття 14. Порядок направлення документів, що стосуються третейського вирішення спору ……………………………………………………………………………..  

12

Стаття 15. Строки третейського розгляду справи ……………………………………….. 12
Стаття 16. Порядок обчислення і сплати витрат, пов’язаних з вирішенням спору ……. 13
Стаття 17. Порядок ведення діловодства в Третейському суді ………………………… 13
Розділ 2. Відкриття третейського провадження……………..…………..………….. 13
Стаття 18. Відкриття третейського провадження…………………………………………. 13
Стаття 19. Форма і зміст позовної заяви …………………………………………………. 14
Стаття 20. Ціна позовної заяви ……………………………………………………………. 15
Стаття 21. Усунення недоліків позовної заяви…………………………………………… 15
Стаття 22. Вирішення питання про компетенцію Третейського суду при відкритті провадження по справі …………………………………………………………  

16

Стаття 23. Ухвала про порушення провадження у справі ………………………………. 16
Стаття 24. Наслідки невиконання вимог Третейського суду щодо усунення недоліків позовної заяви/ сплати третейських витрат …………………………………..  

17

Стаття 25. Відзив на позовну заяву………………………………………………………… 17
Стаття 26. Зустрічна позовна заява ……………………………………………………….. 18
Стаття 27. Забезпечення позову …………………………………………………………… 18
Розділ 3. Формування складу третейського суду для вирішення спору …………. 19
Стаття 28. Склад третейського суду для вирішення спору ……………………………… 19
Стаття 29. Формування складу третейського суду для вирішення спору ……………… 19
Стаття 30. Підстави відводу/ самовідводу третейського судді …………………………. 21
Стаття 31. Порядок відводу/ самовідводу третейського судді ………………………….. 22
Стаття 32. Припинення повноважень третейського судді/ складу третейського суду для вирішення спору ……………………………………………………………  

23

Стаття 33. Поновлення та припинення складу третейського суду для вирішення спору …………………………………………………………………………….  

24

Стаття 34. Заміна третейського судді, призначеного/ обраного для вирішення спору .. 24
Розділ 4. Третейське вирішення спору ……………………………………………….. 24
Стаття 35. Компетенція третейського суду для вирішення спору ……………………… 24
Стаття 36. Повідомлення про призначення справи до розгляду ………………………… 25
Стаття 37. Додаткові заходи з підготовки справи до розгляду …………………………. 25
Стаття 38. Відкритий розгляд справи третейським судом ………………………………. 25
Стаття 39. Порядок ведення третейського розгляду справи ……………………………. 26
Стаття 40. Надання і дослідження доказів ……………………………………………….. 27
Стаття 41. Призначення експертизи ……………………………………………………… 28
Стаття 42. Наслідки ненадання сторонами доказів/ неявки сторони в засідання третейського суду ………………………………………………………………  

29

Стаття 43. Відкладання третейського розгляду справи …………………………………. 30
Стаття 44. Перерва в третейському розгляді справи …………………………………….. 30
Розділ 5. Рішення третейського суду про вирішення спору ……………………….. 30
Стаття 45. Прийняття третейським судом рішення про вирішення спору …………….. 30
Стаття 46. Оголошення рішення і направлення його сторонам ………………………… 31
Стаття 47. Форма і зміст рішення третейського суду …………………………………… 31
Стаття 48. Додаткове рішення третейського суду ………………………………………. 33
Стаття 49. Роз’яснення рішення третейського суду …………………………………..… 33
Стаття 50. Виправлення рішення третейського суду ……………………………………. 34
Стаття 51. Оскарження рішення третейського суду ……………………………………. 34
Стаття 52. Закінчення третейського розгляду справи …………………………………… 35
Стаття 53. Закінчення третейського розгляду справи укладенням мирової угоди ……. 35
Стаття 54. Припинення третейського розгляду справи …………………………………. 35
Стаття 55. Зберігання матеріалів справ, розглянутих третейським судом …………….. 36
Розділ 6. Виконання рішення третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту …………………………..  

36

Стаття 56. Виконання рішення третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту …………………………..  

36

Додаток 1 Примірне Положення про витрати, пов’язані з вирішенням спору в Постійно діючому третейському суді при Полтавській торгово-промисловій палаті…………………………………………………………….…  

 

38

1. Загальні положення ………………………………………………………….. 38
п. 1.1. ……………………………………………………………………………………………………………….. 38
п. 1.2. ……………………………………………………………………………………………………………….. 38
п. 1.3. …………………………………………………………………………………… 38
п. 1.4. …………………………………………………………………………………… 39
2. Третейський збір і порядок його обчислення та сплати ………………… 39
п. 2.1. …………………………………………………………………………………… 39
п. 2.2. …………………………………………………………………………………… 39
п. 2.3. …………………………………………………………………………………… 39
п. 2.4. ……………………………………………………………………………………. 40
п. 2.5. ……………………………………………………………………………………. 40
п. 2.6. ……………………………………………………………………………………. 40
п. 2.7. ……………………………………………………………………………………. 40
п. 2.8. ……………………………………………………………………………………. 40
п. 2.9. ……………………………………………………………………………………. 40
п. 2.10. ……………………………………………………………………………………. 40
п. 2.11. ……………………………………………………………………………………. 40
п. 2.12. ……………………………………………………………………………………. 40
п. 2.13. ……………………………………………………………………………………. 40
п. 2.14. ……………………………………………………………………………………. 41
3. Третейський збір у разі збільшення позовних вимог ……………………. 41
п. 3.1. …………………………………………………………………………………… 41
п. 3.2. …………………………………………………………………………………… 41
4. Третейській збір за подання зустрічного позову ………………………… 41
п. 4.1. …………………………………………………………………………………… 41
5. Зменшення розміру/ часткове повернення витрат, повязаних з вирішенням спору в Третейському суді …………………..………………..  

41

п. 5.1. …………………………………………………………………………………… 41
п. 5.2. …………………………………………………………………………………… 41
п. 5.3. …………………………………………………………………………………… 41
п. 5.4. …………………………………………………………………………………… 42
6. Додаткові витрати, понесені третейськими суддями у звязку з участю  в третейському розгляді справи ……………………………………………..  

42

п. 6.1. …………………………………………………………………………………… 42
п. 6.2. …………………………………………………………………………………… 42
п. 6.3. …………………………………………………………………………………… 42
п. 6.4. …………………………………………………………………………………… 42
7. Додаткові витрати, пов’язані з вирішенням спору в Третейському суді …………………………………………………………………………………….  

42

п. 7.1. …………………………………………………………………………………… 43
п. 7.2. …………………………………………………………………………………… 43
п. 7.3. …………………………………………………………………………………… 43
8. Розподіл витрат, повязаних з вирішенням спору у Третейському суді між сторонами спору ………………….………………………………………  

43

п. 8.1. …………………………………………………………………………………… 43
п. 8.2. …………………………………………………………………………………… 43
п. 8.3. …………………………………………………………………………………… 43
п. 8.4. …………………………………………………………………………………… 43
п. 8.5. …………………………………………………………………………………… 44
п. 8.6. …………………………………………………………………………………… 44
п. 8.7. …………………………………………………………………………………… 44
9. Витрати, повязані з оплатою стороною, на користь якої було прийнято рішення третейського суду, послуг представника, а також повязаних із наданням правової допомоги ………………………………………………..  

 

44

п. 9.1. …………………………………………………………………………………… 44
Додаток 2 Примірний Порядок ведення діловодства у Постійно діючому третейському суді при Полтавській  торгово-промисловій палаті …………..…………………………………………………………………….  

 

45

1. Загальні положення ………………………………………………………….. 45
п. 1.1. …………………………………………………………………………………… 45
п. 1.2. …………………………………………………………………………………… 45
п. 1.3. …………………………………………………………………………………… 45
п. 1.4. …………………………………………………………………………………… 45
п. 1.5. …………………………………………………………………………………… 45
п. 1.6. …………………………………………………………………………………… 46
п. 1.7. …………………………………………………………………………………… 46
2. Порядок прийому та відправлення документів…….……………………… 46
п. 2.1. …………………………………………………………………………………… 46
п. 2.2. …………………………………………………………………………………… 46
п. 2.3. …………………………………………………………………………………… 46
п. 2.4. …………………………………………………………………………………… 47
п. 2.5. …………………………………………………………………………………… 47
п. 2.6. …………………………………………………………………………………… 47
п. 2.7. …………………………………………………………………………………… 47
п. 2.8. …………………………………………………………………………………… 47
п. 2.9. …………………………………………………………………………………… 47
п. 2.10. …………………………………………………………………………………… 47
п. 2.11. …………………………………………………………………………………… 48
п. 2.12. …………………………………………………………………………………… 48
3. Прийняття та реєстрація позовних заяв ………………………………….. 48
п. 3.1. …………………………………………………………………………………… 48
п. 3.2. …………………………………………………………………………………… 48
п. 3.3. …………………………………………………………………………………… 48
п. 3.4. …………………………………………………………………………………… 48
п. 3.5. …………………………………………………………………………………… 48
4. Облік третейських справ …….……………………………………………… 49
п. 4.1. …………………………………………………………………………………… 49
п. 4.2. …………………………………………………………………………………… 49
п. 4.3. …………………………………………………………………………………… 49
5. Оформлення третейських справ …………………………………………… 49
п. 5.1. …………………………………………………………………………………… 49
п. 5.2. …………………………………………………………………………………… 49
п. 5.3. …………………………………………………………………………………… 50
п. 5.4. …………………………………………………………………………………… 51
п. 5.5. …………………………………………………………………………………… 52
п. 5.6. …………………………………………………………………………………… 52
п. 5.7. …………………………………………………………………………………… 52
п. 5.8. …………………………………………………………………………………… 52
п. 5.9. …………………………………………………………………………………… 52
п. 5.10. …………………………………………………………………………………… 52
6. Порядок видачі третейських справ та їх документів ……………………. 52
п. 6.1. …………………………………………………………………………………… 52
п. 6.2. …………………………………………………………………………………… 52
п. 6.3. …………………………………………………………………………………… 52
п. 6.4. …………………………………………………………………………………… 53
п. 6.5. …………………………………………………………………………………… 53
п. 6.6. …………………………………………………………………………………… 53
п. 6.7. …………………………………………………………………………………… 53
п. 6.8. …………………………………………………………………………………… 53
п. 6.9. …………………………………………………………………………………… 53
п. 6.10. …………………………………………………………………………………… 53
7. Оформлення розпорядження голови Третейського суду ……………….. 53
п. 7.1. …………………………………………………………………………………… 53
п. 7.2. …………………………………………………………………………………… 53
8. Оформлення виплати гонорару третейським суддям …………………… 54
п. 8.1. …………………………………………………………………………………… 54
п. 8.2. …………………………………………………………………………………… 54
п. 8.3. …………………………………………………………………………………… 54
п. 8.4. …………………………………………………………………………………… 54
п. 8.5. …………………………………………………………………………………… 55
п. 8.6. …………………………………………………………………………………… 55
9. Номенклатура справ Третейського суду ………………………………….. 55
п. 9.1. …………………………………………………………………………………… 55
п. 9.2. …………………………………………………………………………………… 55
п. 9.3. …………………………………………………………………………………… 55
п. 9.4. …………………………………………………………………………………… 55
п. 9.5. …………………………………………………………………………………… 55
п. 9.6. …………………………………………………………………………………… 55
п. 9.7. …………………………………………………………………………………… 57
п. 9.8. …………………………………………………………………………………… 58
п. 9.9. …………………………………………………………………………………… 58
п. 9.10. …………………………………………………………………………………… 58
п. 9.11. …………………………………………………………………………………… 58
п. 9.12. …………………………………………………………………………………… 58
п. 9.13. …………………………………………………………………………………… 58
п. 9.14. …………………………………………………………………………………… 59
п. 9.15. …………………………………………………………………………………… 59
п. 9.16. …………………………………………………………………………………… 59
п. 9.17. …………………………………………………………………………………… 59
п. 9.18. …………………………………………………………………………………… 59
п. 9.19. …………………………………………………………………………………… 59
додаток 1 Журнал реєстрації розпоряджень голови Постійно діючого третейського суду при Полтавській  торгово-промисловій палаті ……  

60

додаток 2 Журнал обліку справ з вирішення спорів (третейських справ) у Постійно діючому третейському суді при Полтавській торгово-промисловій палаті ……………………………………………………………..  

 

61

додаток 3 Журнал реєстрації вхідних документів до Постійно діючого третейського суду при Полтавській  торгово-промисловій палаті  

62

додаток 4 Акт про відсутність вкладень у конверті ………………………………….. 63
додаток 5 Журнал реєстрації вихідних документів з Постійно діючого третейського суду при Полтавьскій торгово-промисловій палаті ……  

64

додаток 6 Бланк Постійно діючого третейського суду при Полтавській торгово-промисловій палаті ………………………………….  

65

додаток 7 Довідковий аркуш …………………………………………………………….. 66
додаток 8 Обкладинка справи …………………………………………………………… 67
додаток 9 Опис документів третейської справи ………………………………………. 68
додаток 10 Посвідчувальний напис третейської справи ……………………………… 69
додаток 11 Бланк розпорядження голови Постійно діючого третейського суду при Полтавській торгово-промисловій палаті ……………….  

70

додаток 12 Номенклатура справ Постійно діючого третейського суду при Полтавській торгово-промисловій палаті ……………..  

71

додаток 13 Підсумковий запис про категорії та кількість справ, заведених у ______ році в Постійно діючому третейському суді при Полтавській торгово-промисловій палаті ……………………………………  

 

73

 

Розділ  1. Загальні положення

         Стаття 1. Законодавство про третейське вирішення спорів

 1. Порядок та правила вирішення спорів у Постійно діючому третейському суді при Полтавській торгово-промисловій палаті (далі – Третейський суд), правила звернення до Третейського суду, порядок формування складу третейського суду для вирішення спору, інші питання, пов’язані з вирішенням спорів у Третейському суді визначається цим Регламентом.
 2. У Третейському суді вирішуються спори на підставі Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, а у випадках, передбачених законом або міжнародним договором України, застосовуються норми інших держав.
 3. У разі відсутності законодавства, що регулює певні спірні відносини, у Третейському суді застосовується законодавство, яке регулює подібні відносини, а за відсутності такого – аналогія права або торгові чи інші звичаї, якщо останні за своїм характером та змістом властиві таким спірним відносинам.

         Стаття 2. Компетенція Третейського суду

 1. У Третейському суді в порядку, передбаченому цим Регламентом, можуть розглядатися будь-які справи, що виникають із цивільних та господарських правовідносин, за винятком спорів, які не можуть розглядатися третейськими судами відповідно до Закону України «Про третейські суди».
 2. Спір може бути переданий на розгляд до Третейського суду за наявності між сторонами третейської угоди, яка відповідає вимогам Закону України «Про третейські суди» та цьому Регламенту.
 3. Спір може бути переданий на вирішення до Третейського суду до прийняття судом загальної юрисдикції рішення у спорі між тими ж сторонами, з того ж предмету і з тих самих підстав.

         Стаття 3. Види і форми третейської угоди

 1. Третейська угода може бути укладена у вигляді третейського застереження в договорі, контракті або у вигляді окремої письмової угоди.
 2. У практиці Третейського суду застосовується третейське застереження такого змісту:

             “Будь-який спір, що виникає щодо цього договору або у зв’язку з ним, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення до Постійно діючого третейського суду при Полтавській торгово-промисловій палаті.

             Сторони погоджуються з тим, що в процесі розгляду і вирішення спору буде застосовуватись Регламент Постійно діючого третейського суду при Полтавській торгово-промисловій палаті”.

 1. Третейська угода укладається у письмовій формі. Третейська угода вважається укладеною, якщо вона підписана сторонами чи укладена шляхом обміну листами, повідомленнями або з використанням засобів електронного чи іншого зв’язку, що забезпечує фіксацію такої угоди, або шляхом направлення відзиву на позов, в якому одна із сторін підтверджує наявність угоди, а інша сторона проти цього не заперечує.
 2. Третейська угода має містити відомості про найменування сторін та їх місцезнаходження, предмет спору, місце і дату укладання угоди.
 3. Посилання у договорі, контракті на документ, який містить умову про третейський розгляд спору, є третейською угодою за умови, що договір укладений у письмовій формі і це посилання є таким, що робить третейську угоду частиною договору.
 4. Якщо сторони не домовилися про інше при передачі спору до Третейського суду, а також при вказівці у третейській угоді на Третейський суд, то цей Регламент розглядається як невід’ємна частина третейської угоди.
 5. За будь-яких обставин у разі суперечності третейської угоди цьому Регламенту застосовуються положення цього Регламенту.
 6. У разі недодержання правил, передбачених цією статтею, третейська угода є недійсною.
 7. Недійсність окремих положень договору, контракту, що містить третейське застереження, не тягне за собою недійсність такого третейського застереження.

Стаття 4. Третейська угода і правонаступництво сторін

 1. Якщо третейська угода укладена у вигляді третейського застереження, то вона вважається невід’ємною частиною угоди і щодо неї діють такі самі правила правонаступництва, що й до угоди в цілому.
 2. Якщо третейська угода укладена у вигляді окремої угоди, то у разі заміни кредитора у зобов’язанні останній повинен повідомити нового кредитора про її існування. Зміна третейської угоди в такому випадку можлива лише за умови явно вираженої згоди іншої (інших) сторони (сторін) угоди.

Стаття 5.  Місцезнаходження Третейського суду

 1. Місцезнаходження Третейського суду є місцезнаходження Полтавської торгово-промислової палати: 36008, Україна, місто Полтава, вулиця Автобазівська, будинок 7.

Стаття 6. Місце третейського розгляду справи

 1. Місце третейського розгляду справи визначається за місцезнаходженням Третейського суду.

Стаття  7. Мова третейського розгляду справи

 1. Третейський розгляд справи ведеться українською мовою, що стосується будь-якої письмової заяви сторін, будь-якого засідання третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, а також усіх  її  документів.
 2. Допускається третейський розгляд справи за участю перекладача.
 3. Сторона, яка надає документи чи письмові докази мовою іншою, ніж мова третейського розгляду справи, повинна забезпечити їх переклад на мову третейського розгляду справи.

Стаття  8. Гласність третейського розгляду справи

 1. Розгляд справи у Третейському суді проводиться усно і відкрито.
 2. У разі, коли проти відкритого розгляду справи третейським судом, обраним/призначеним для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, висунуто хоча б однією стороною заперечення, з мотивів дотримання та збереження комерційної або банківської таємниці чи забезпечення конфіденційності інформації, за вмотивованою ухвалою цього третейського суду справа розглядається в закритому засіданні.

Стаття  9. Конфіденційність третейського вирішення спору

 1. Відомості та інформація, пов’язана з третейським розглядом справи, є конфіденційною. Надання інформації щодо спорів третейським судом, обраним/призначеним для вирішення спорів відповідно до цього Регламенту, можливе лише на письмовий запит компетентних органів, у випадках, передбачених законодавством України.

Стаття  10. Учасники третейського розгляду справи

 1. Учасниками третейського розгляду справи є сторони, їх представники, треті особи та інші: свідок, експерт, спеціаліст, перекладач.
 2. Сторонами в третейському розгляді справи є позивач і відповідач.
 3. Сторони можуть вести свої справи в Третейському суді і брати участь у третейському розгляді справи як безпосередньо, так і через належним чином уповноважених представників, що призначаються кожною із сторін на свій розсуд.
 4. Повноваження представників сторін повинні бути підтверджені належним чином оформленою (нотаріально посвідченою/посвідченою за місцем роботи) довіреністю або іншими документами (договором про надання правової допомоги тощо).
 5. Позов може бути поданий спільно декількома позивачами або до декількох відповідачів.

         Стаття 11. Участь у третейському розгляді справи третіх осіб

 1. Питання щодо участі у третейському розгляді справи третіх осіб вирішується третейським судом, обраним/призначеним для вирішення спору відповідно до цього Регламенту.
 2. Під час винесення ухвали про залучення/допуск третьої особи до участі у третейському розгляду справи третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, визначає її процесуальні права, про що зазначає у відповідній ухвалі.
 3. Третя особа бере участь у третейському розгляді справи добровільно.
 4. Участь третіх осіб у третейському розгляді справи допускається третейським судом, обраним/призначеним для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, лише за письмовою згодою третьої особи.

         Стаття 12. Процесуальні права сторін

 1. Сторони мають рівні процесуальні права та однакове до себе відношення зі сторони третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту.
 2. Сторони мають право:
 • обирати третейського суддю відповідно до третейської угоди або положень цього Регламенту;
 • брати участь у засіданнях третейського суду обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту;
 • представляти докази та брати участь у дослідженні доказів;
 • заявляти клопотання;
 • ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії;
 • давати усні і письмові пояснення третейському суду, обраному/призначеному для вирішення спору відповідно до цього Регламенту;
 • викладати свої доводи і заперечення з усіх питань, що виникають під час третейського розгляду справи;
 • заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників третейського розгляду справи;
 • заявляти відводи третейському судді, обраному/призначеному для вирішення спору відповідно до цього Регламенту;
 • користуватися іншими правами відповідно до третейської угоди та цього Регламенту під час третейського розгляду справи.
 1. Якщо сторони не домовилися про інше, позивач має право до початку розгляду справи по суті змінити предмет позову, протягом розгляду справи зменшити або збільшити, або уточнити свої позовні вимоги, або уточнити заперечення проти позову, відповідач має право визнати позов повністю або частково, сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії розгляду справи. Ці вимоги в рівній мірі застосовуються щодо права сторони подати зустрічний позов, але до прийняття рішення по справі.
 2. Сторони зобов’язані сумлінно користуватися наданими їм правами, проявляти взаємну повагу до прав іншої сторони.

         Стаття 13. Порядок подання/ обміну документів, що стосуються

третейського вирішення спору

 1. Усі документи, що стосуються відкриття третейського провадження і здійснення третейського розгляду, окрім позовної заяви , повинні подаватися сторонами до Постійно діючого третейського суду не менше ніж у двох примірниках. Кількість примірників відповідно збільшується, якщо у спорі беруть участь кілька позивачів чи відповідачів.
 2. Усі заяви, документи або інша інформація, що подаються однією із сторін відповідальному секретарю Третейського суду або в засіданні третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, повинні бути передані іншій стороні шляхом направлення за останнім відомим місцем проживання/місцезнаходженням фізичної/юридичної особи листом з описом вкладення та повідомленням про вручення чи в інший спосіб, що передбачає отримання доказів доставки документів та інших письмових матеріалів адресатові, та вважаються такими, що отримані в день такої доставки, навіть якщо на цей час одержувач за цією адресою не проживає/не знаходиться, а про зміну своєї адреси ним не було повідомлено іншу сторону належним чином.
 3. Третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, передає сторонам один примірник висновку (його копію) експертів або інших документів, що є доказами у справі.

         Стаття 14. Порядок направлення документів, що стосуються вирішення спору

 1. Направлення документів, що стосуються вирішення спору, його учасникам та іншим зацікавленим особам, забезпечується: відповідальним секретарем Третейського суду до сформування складу третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту; секретарем третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, після його сформування.
 2. Відповідальний секретар Третейського суду/секретар третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, веде листування по справі і направляє процесуальні документи сторонам за вказаними ними адресами, в тому числі електронними.
 3. Всі судові документи (рішення, ухвали, а також інші документи і повідомлення) направляються стороні лише листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або вручаються стороні/уповноваженому представнику сторони особисто під розписку.
 4. Всі інші документи можуть надсилатися звичайним листом або по телефаксу/телеграфу за номерами, які вказані сторонами, або електронною поштою.
 5. Судові повідомлення направляються поштою зі зворотнім повідомленням або вручаються під розписку.
 6. Третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту до призначення справи до розгляду вирішує на яку особу мають бути покладені повноваження секретаря третейського суду за її згодою, про що видається відповідна ухвала цього третейського суду.

Стаття 15. Строки третейського розгляду справи

 1. Третейський розгляд справи має бути завершено у строк до одного календарного місяця із дня формування складу третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту.
 2. У разі необхідності третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, може продовжити її провадження на строк не більше 30 календарних днів, про що видається ухвала цього третейського суду.
 3. Третейський розгляд справи може бути продовжено і за згодою сторін на строк не більше 30 календарних днів, про що видається ухвала третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту.
 4. Строки, передбаченні цим Регламентом, а також ті, які встановлені третейським судом, обраним/призначеним для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, починають перебіг із дня, наступного після відповідної календарної дати.
 5. Якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день.
 6. Останній день строку триває до 24-ї години, але коли в цей строк слід вчинити процесуальні дії в Третейському суді, де робочий час обмежується режимом роботи Полтавської ТПП, строк закінчується в момент закінчення роботи Третейського суду.

Стаття 16. Порядок обчислення і сплати витрат, пов’язаних з

вирішенням спору

 1. Склад та розмір витрат, пов’язаних з вирішенням спору третейським судом, обраним/призначеним відповідно до цього Регламенту, порядок їх сплати і розподілу між сторонами встановлюється Положенням про витрати, пов’язані з вирішенням спору в Постійно діючому третейському суді при Полтавській ТПП, яке є невід’ємною частиною цього Регламенту та викладене у Додатку 1.

Стаття 17. Порядок ведення діловодства в Третейському суді

 1. Правила документування діяльності Третейського суду і регламентації організації роботи з документами визначаються Порядком ведення діловодства в Постійно діючому третейському суді при Полтавській ТПП, який є невід’ємною частиною цього Регламенту та викладений у Додатку 2.

         Розділ 2.  Відкриття третейського провадження

Стаття 18. Відкриття третейського провадження

 1. Відкриття третейського провадження починається з винесення ухвали головою Третейського суду і направлення її сторонам.
 2. Ухвала голови Третейського суду виноситься протягом 5-ти календарних днів з дня подання належним чином оформленої позовної заяви до Третейського суду та є остаточною і оскарженню не підлягає.
 3. Позовна заява вважається оформленою належним чином, якщо вона за формою і змістом  відповідає вимогам, передбаченим цим Регламентом.
 4. Датою подання позовної заяви вважається день її вхідної реєстрації Полтавської ТПП / Третейським судом.
 5. Ухвала про відкриття провадження у справі надсилається (або вручається під розписку) сторонам по справі протягом 5-ти календарних днів з дня її постановлення.

Стаття 19. Форма і зміст позовної  заяви

 1. Позовна заява подається до Третейського суду в письмовій формі.
 2. У позовній заяві, що подається до Третейського суду, повинні зазначатися:
 • повне найменування Третейського суду;
 • дата подання позовної заяви;
 • найменування і місцезнаходження сторін, які є юридичними особами, та/або прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання і місце роботи сторін, які є фізичними особами, відомі засоби зв’язку;
 • найменування і місцезнаходження представника позивача, якщо він є юридичною особою, або прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання і місце роботи представника, який є фізичною особою, у випадках, коли позов подається представником, відомі засоби зв’язку;
 • зміст вимоги, ціна позову, якщо вимога підлягає оцінці;
 • обставини, якими обґрунтовані позовні вимоги, докази, що їх підтверджують, розрахунок вимог;
 • посилання на наявність третейської угоди між сторонами та докази її укладення;
 • перелік письмових матеріалів, які додаються до позовної заяви;
 • підпис позивача або його представника з посиланням на документ, що засвідчує повноваження представника;
 • інші відомості згідно цього Регламенту.
 1. До позовної заяви додаються документи, що підтверджують:
 • наявність третейської угоди;
 • обґрунтованість позовних вимог;
 • повноваження представника;
 • направлення копії позовної заяви та інших документів, доданих до позовної заяви, іншій стороні;
 • сплату третейського збору у розмірі та порядку, встановленому цим Регламентом.
 1. У позовній заяві сторони можуть посилатися на документи або інші обставини, які будуть надані ними в подальшому.

Стаття 20.  Ціна позову

 1. Позивач зобов’язаний вказати ціну позову, якщо ним заявляються в позові майнові вимоги.
 2. Ціна позову визначається:
  • у позовах про стягнення грошових коштів – стягуваною сумою;
  • у позовах про спонукання до дії/бездіяльності, витребування майна – даними про майновий інтерес позивача, зокрема: вартістю майна (робіт, послуг) за договором/ринковою ціною, яка вказується позивачем.
 3. Ціна позову не вказується щодо позовних вимог про укладення, зміну та розірвання/визнання недійсними договорів (контрактів).
 4. У позовах, що складаються з декількох позовних вимог, розмір кожної позовної вимоги повинен бути визначений окремо. Ціна позовної заяви визначається загальною сумою всіх позовних вимог.
 5. Якщо позивач не визначив/неправильно визначив ціну позову, голова Третейського суду визначає ціну позову відповідно до наданих документів, про що зазначається в ухвалі про відкриття провадження у справі, яка є остаточною і оскарженню не підлягає та надає позивачу додатковий строк, але не більше 5-ти календарних днів на сплату/доплату розміру третейського збору.

Стаття 21. Усунення недоліків позову

 1. Якщо позов поданий без дотримання вимог, передбачених цим Регламентом, голова Третейського суду пропонує позивачу протягом 5-ти календарних днів усунути виявлені недоліки, про що виноситься ухвала, яка є остаточною і оскарженню не підлягає.
 2. За обґрунтованим клопотанням позивача строк на усунення недоліків позову може бути продовжений головою Третейського суду, але не більше ніж на 5-ть календарних днів, про що виноситься ухвала, яка є остаточною і оскарженню не підлягає.

Стаття 22. Вирішення питання про компетенцію Третейського суду при

відкритті провадження по  справі

 1. При відкритті провадження по справі голова Третейського суду вирішує питання про компетентність Третейського суду відповідно до умов угоди сторін та цього Регламенту.
 2. Якщо спір не відноситься до компетенції Третейського суду або відсутня третейська угода сторін, голова Третейського суду виносить мотивовану ухвалу про відмову у відкритті провадження по справі, яка є остаточною і оскарженню не підлягає та направляється позивачу з позовною заявою та доданими до неї документами.
 3. У всіх інших випадках питання про компетенцію третейського суду обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, вирішується складом цього третейського суду.

Стаття 23.  Ухвала про відкриття провадження у справі

 1. В ухвалі голови Третейського суду про відкриття провадження у справі зазначаються:
 • номер справи;
 • дата винесення ухвали;
 • найменування сторін;
 • підстави відкриття провадження у справі;
 • ціна позову та предмет спору;
 • розмір третейського збору, який позивачу необхідно доплатити на рахунок Торгово-промислової палати України протягом 3-х календарних днів з моменту отримання ухвали про відкриття провадження у справі, у разі необхідності ;
 • пропозиція сторонам протягом 5-ти календарних днів з моменту отримання ухвали про відкриття провадження у справі обрати третейських суддів відповідно до положень цього Регламенту і сповістити їх імена і прізвища Третейському суду;
 • відповідачу пропонується протягом 5-ти календарних днів з дня отримання ухвали про відкриття провадження у справі надати відзив на позовну заяву і документи, що підтверджують заперечення проти позову;
 • пропозиція щодо мирового врегулювання спору;
 1. Водночас з ухвалою голови Третейського суду про відкриття провадження у справі на вимогу сторони направляються в повному обсязі/в окремих частинах, у паперовому/електронному форматі:
 • Положення про Третейський суд;
 • Регламент Постійно діючого третейського суду при Полтавській ТПП;
 • Список третейських суддів Третейського суду.
 1. На прохання сторін/однієї із сторін строки, встановлені ухвалою про відкриття провадження у справі, можуть бути продовженими, але не більш ніж до5-ти календарних днів, про що зазначається у відповідній ухвалі голови Третейського суду.

Стаття 24. Наслідки невиконання вимог Третейського суду щодо

усунення недоліків позовної заяви/сплати третейського збору

 1. Невиконання вимог Третейського суду щодо усунення недоліків позовної заяви/сплати третейського збору у порядку та розмірі, визначених в ухвалі про порушення провадження у справі,  є підставою для залишення позовної заяви без розгляду, про що головою  Третейського суду виноситься ухвала, яка є остаточною і оскарженню не підлягає та повертається позивачу з позовною заявою та доданими до неї документами, а також направляється іншим сторонам по справі.
 2. Позивач не позбавлений права повторно звернутися до Третейського суду з позовною заявою, датою її подання вважається дата повторного надходження до Третейського суду.

Стаття  25. Відзив на позовну заяву

 1. Відповідач повинен надати Третейському суду письмовий відзив на позовну заяву в порядку та строки, що передбачені цим Регламентом та ухвалою голови Третейського суду про порушення провадження у справі.
 2. Відзив повинен містити:
 • повне найменування позивача – юридичної особи та/або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи/місця проживання позивача – фізичної особи і номер справи;
 • мотиви повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на законодавство;
 • докази, що обґрунтовують відхилення позовної вимоги;
 • перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву.
 1. До відзиву, підписаного представником відповідача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника відповідача.
 2. Якщо відповідач не подає відзив на позовну заяву відповідно до положень цього Регламенту – третейський розгляд справи продовжується на підставі наявних у справі доказів, неподання відповідачем відзиву у встановлені строки не звільняє його в подальшому від виконання вимог Третейського суду про надання відзиву на позов.

Стаття 26. Зустрічна позовна заява

 1. Відповідач має право до прийняття рішення у справі пред’явити зустрічну позовну заяву.
 2. Третейський суд приймає зустрічну позовну заяву до спільного розгляду з первісним позовом, якщо така позовна заява є підвідомчою Третейському суду та може бути предметом третейського розгляду відповідно до третейської угоди та цього Регламенту, а також якщо вони взаємно пов’язані та їх спільний розгляд є доцільним, зокрема, коли їх вимоги випливають з одних і тих самих правовідносин або коли вимоги за ними можуть зараховуватися.
 3. До зустрічної позовної заяви пред’являються ті ж самі вимоги, що і до первісного позову, включаючи вимоги про сплату третейського збору.
 4. Позивач зобов’язаний надати відзив на пред’явлену зустрічну позовну заяву у порядку та строки, що передбачені цим Регламентом.

Стаття 27. Забезпечення позову

 1. Якщо сторони не домовилися про інше, третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, може за заявою будь-якої сторони розпорядитися про вжиття іншою стороною таких забезпечувальних заходів щодо предмету спору, які він вважає необхідними, з урахуванням положень цивільного та господарського процесуального законодавства. Третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, може витребувати від будь-якої сторони надати належне забезпечення позову у зв’язку з такими заходами.
 2. За необхідності примусової реалізації ухвали третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, про забезпечення позову сторони можуть звернутися до суду загальної юрисдикції для отримання виконавчого документу.
 3. Третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, може витребувати від будь-якої сторони докази щодо належного забезпечення позову у зв’язку з такими заходами.

Розділ 3. Формування складу третейського  суду

для вирішення спору

Стаття 28.  Склад третейського  суду для вирішення спору

 1. Склад третейського суду для вирішення спору формується шляхом обрання/призначення третейських суддів із Списку третейських суддів Третейського суду.
  1. Третейські судді для вирішення спору обираються/призначаються виключно із Списку третейських суддів Третейського суду.
  2. Третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, може розглядати справи в складі одного третейського судді (одноособове вирішення спору) або будь-якій непарній кількості третейських суддів (колегіальне вирішення спору).
  3. Якщо сторони обрали для розгляду справи одного третейського суддю, то третейський розгляд здійснюється одноособово цим третейським суддею. При відсутності між сторонами згоди щодо складу суду, третейський розгляд здійснюється у будь-якій непарній кількості третейських суддів (колегіальне вирішення спору).

Стаття 29. Формування складу третейського  суду для вирішення спору

 1. Формування складу третейського суду для вирішення спору в Третейському суді здійснюється в порядку, встановленому цим Регламентом після відкриття провадження у справі.
 2. Якщо у спорі беруть участь два або більше позивачів та/або відповідачів, то при колегіальному вирішенні спору, як позивачі, так і відповідачі мають право обрати по одному третейському судді.
 3. Формування складу третейського суду для вирішення спору в Третейському суді здійснюється в такому порядку:
  • при колегіальному вирішенні спору кожна із сторін обирає протягом 5-ти календарних днів, після отримання ухвали голови Третейського суду про відкриття провадження у справі, одного третейського суддю із Списку третейських суддів Третейського суду, а обрані у такий спосіб третейські судді обирають протягом 3-х календарних днів, з моменту обрання останнього, ще одного третейського суддю із Списку третейських суддів Третейського суду, який є головуючим складу третейського суду для вирішення спору, про що видається ухвала цього третейського суду, яка є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий складу третейського суду для вирішення спору обирається не менш як двома третинами від призначеного/обраного складу третейського суду шляхом відкритого голосування.

У разі парної кількості сторін та для забезпечення непарної кількості складу третейського суду для вирішення спору, третейський суддя призначається із Списку третейських суддів Третейського суду, протягом 3-х календарних днів, головою Третейського суду, про що виноситься ним ухвала.

Якщо одна із сторін не обере одного третейського суддю у встановлений головою Третейського суду строк, або якщо обрані сторонами третейські судді протягом 3-х календарних днів, з моменту обрання останнього, не оберуть третейського суддю, який є головуючим складу третейського суду, або сторони не оберуть третейського суддю у встановленому цим Регламентом порядку після заявленого відводу третейському судді, такий третейський суддя призначається із Списку третейських суддів Третейського суду, протягом 3-х календарних днів головою Третейського суду, про що виноситься ним ухвала.

Третейський суд, обраний/призначений відповідно до цього Регламенту для колегіального вирішення спору, до призначення справи до розгляду, обирає зі свого складу третейського суддю – доповідача у справі, за його згодою, про що виноситься ним ухвала.

Третейський суддя – доповідач у справі обирається не менш як двома третинами від призначеного/обраного складу третейського суду шляхом відкритого голосування.

 • при одноособовому вирішенні спору третейський суддя обирається сторонами із Списку третейських суддів Третейського суду протягом 5-ти календарних днів після отримання ухвали голови Третейського суду про відкриття провадження у справі.

Якщо сторони, у встановлений головою Третейського суду строк, не оберуть третейського суддю для вирішення спору, третейський суддя призначається із Списку третейських суддів Третейського суду протягом 3-х календарних днів головою Третейського суду, про що виноситься ним ухвала.

 1. Сторони можуть доручити третій особі (юридичній/ фізичній) обрання третейських суддів для вирішення спору із Списку третейських суддів Третейського суду.
 2. Для обрання/призначення третейського судді для вирішення спору відповідно до цього Регламенту у кожній справі необхідна письмової згода цього третейського судді. Для обрання третейського судді для вирішення спору відповідно до цього Регламенту письмова згода/відмова у згоді третейським суддею подається до Третейського суду після волевиявлення позивача/відповідача на його обрання. Для призначення третейського судді для вирішення спору відповідно до цього Регламенту письмова згода третейським суддею подається до Третейського суду до постановлення ухвали про таке призначення.
 3. Третейські судді, обрані/призначені для вирішення спору відповідно до цього Регламенту не є представниками сторін.
 4. Третейським суддею може бути обрана/призначена особа, яка прямо чи опосередковано не заінтересована в результаті вирішення спору, а також має визнані сторонами знання, досвід, ділові та моральні якості, необхідні для вирішення спору.
 5. При формуванні складу третейського суду для вирішення спору необхідно враховувати, що:
  • у разі одноособового вирішення спору третейський суддя повинен мати вищу юридичну освіту;
  • у разі колегіального вирішення спору вимоги щодо наявності вищої юридичної освіти поширюються лише на головуючого складу третейського суду.
 6. Третейські судді незалежні, об’єктивні і неупереджені при виконанні своїх обов’язків.

Стаття 30. Підстави відводу/самовідводу третейського судді

 1. Третейський суддя не може брати участі у вирішенні спору, а після його обрання/призначення підлягає відводу/самовідводу:
 • якщо третейський суддя особисто чи опосередковано заінтересований  у результаті розгляду справи;
 • якщо він є родичем однієї із сторін, або інших осіб, які беруть участь у справі, або перебуває з цими особами чи сторонами в особливих стосунках;

такими особами є: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач, усиновлений, опікун, піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із третейським суддею, в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;

 • на його прохання або за спільним рішенням сторін;
 • у разі встановлення стороною обставин, які дають їй підстави вважати упередженим або необ’єктивним ставлення третейського судді до справи, про яке сторона дізналася після його обрання/ призначення;
 • у разі тривалого, більше одного місяця від дня обрання/призначення, невиконання ним обов’язків третейського судді у справі;
 • у разі виявлення невідповідності третейського судді вимогам, встановленим статтею 18 Закону України «Про третейські суди»;
 • якщо третейський суддя бере участь у вирішенні спору, який прямо чи опосередковано пов’язаний з виконанням ним службових повноважень, наданих державою.
 1. Жодна особа не може бути третейським суддею у справі, в якій вона раніше брала участь як третейський суддя, але була відведена/заявила самовідвід, як сторона, представник сторони або в будь-якій іншій якості.

Стаття 31. Порядок відводу/самовідводу третейського судді, секретаря.

 1. У разі звернення до третейського судді, включеного до Списку третейських суддів Третейського суду, за отриманням згоди на обрання/ призначення його третейським суддею для вирішення спору, він має повідомити про наявність обставин, які є підставами для відводу/самовідводу, передбачених цим Регламентом.
 2. Третейський суддя повинен без зволікання повідомити сторони про підстави його самовідводу, передбачені цим Регламентом, що виникли після початку третейського розгляду справи та заявити самовідвід, направивши сторонам копію примірника його письмової заяви про самовідвід.
 3. За наявності підстав, передбачених цим Регламентом, сторона може заявити про відвід обраного нею третейського судді лише у разі, якщо обставини, які є підставою для відводу обраного нею третейського судді, стали відомі цій стороні після його обрання.
 4. Письмова мотивована заява про відвід/самовідвід третейського судді має бути подана голові Третейського суду протягом 3-х календарних днів після того, як стороні/третейському судді стали відомі обставини, які є підставою для відводу/самовідводу третейського судді відповідно до цього Регламенту.
 5. У разі пропуску встановленого строку питання про прийняття заяви про відвід/самовідвід третейського судді вирішується головою Третейського суду залежно від причин пропуску строку, про що виноситься ухвала.
 6. За відсутності заперечень іншої сторони щодо заявленого відводу/самовідводу третейський суддя є відведеним з дня винесення ухвали голови Третейського суду.
 7. Якщо інша сторона не погоджується з відводом/самовідводом третейського судді, вона має право протягом 3-х календарних днів з дня отримання копії заяви про відвід/самовідвід третейського судді подати голові Третейського суду свої мотивовані заперечення. В цьому випадку питання про відвід/самовідвід третейського судді вирішується головою Третейського суду спільно з іншими третейськими суддями, обраними/призначеними для вирішення спору, протягом 3-х календарних днів з моменту отримання заяви сторони/третейського судді, рішення яких є остаточним і обов’язковим  для сторін та зазначається у винесеній ухвалі.
 8. Секретар третейського розгляду не може брати участі у розгляді справи та підлягає відводу з підстав, зазначених у статті 30 цього Регламенту . Питання про відвід і заміну секретаря, вирішується третейським судом, що розглядає спір.

Стаття 32.  Припинення повноважень третейського судді/ третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору

 1. Повноваження третейського судді припиняються:
  • за погодженням сторін;
  • у разі відводу/самовідводу третейського судді відповідно до цього Регламенту;
  • у разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо третейського судді;
  • у разі набрання законної сили судовим рішенням про обмеження цивільної дієздатності чи визнання недієздатним третейського судді;
  • у разі смерті/визнання безвісно відсутнім третейського судді чи оголошення його померлим рішенням суду, що набрало законної сили.
 2. Повноваження складу третейського суду, обраного/призначеного відповідно до цього Регламенту для вирішення спору, припиняються після прийняття ним рішення по справі.
 3. Припинення повноважень третейського судді у випадках, передбачених цією статтею здійснюється головою Третейського суду, про що виноситься ухвала, яка є остаточною і оскарженню не підлягає.

Стаття 33.  Поновлення та припинення повноважень третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору

 1. Повноваження третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору поновлюються ухвалою голови Третейського суду у випадках:
  • якщо будь-яка із сторін, повідомивши про це іншу сторону протягом 5-ти календарних днів, після одержання рішення третейського суду, звернулася із заявою про прийняття додаткового рішення щодо вимог, які були заявлені під час третейського розгляду, але не знайшли відображення у рішенні;
  • якщо будь-яка із сторін, повідомивши про це іншу сторону, протягом 5-ти календарних днів, після одержання рішення третейського суду, звернулася із заявою про роз’яснення резолютивної частини рішення;
  • третейський суд у тому ж складі, з власної ініціативи або за заявою сторони третейського розгляду, має виправити у рішенні описки, арифметичні помилки або будь-які інші неточності, про що виноситься ухвала, яка є складовою частиною рішення.
 2. Повноваження третейського суду по справі припиняються після проведення зазначених у цій статті процесуальних дій.

Стаття 34. Заміна третейського судді, обраного/призначеного для вирішення спору

 1. У разі, якщо повноваження третейського судді, обраного/призначеного для вирішення спору припинені відповідно до цього Регламенту, інший третейський суддя обирається/призначається відповідно до положень цього Регламенту, які застосовувалися при обранні/призначенні третейського судді, який замінюється.

Розділ 4. Третейське вирішення спору

Стаття  35. Компетенція третейського суду для вирішення спору

 1. Третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, самостійно вирішує питання про наявність/відсутність у нього компетенції по справі.
 2. Сторона має право заявити про перевищення третейським судом меж компетенції, якщо в процесі третейського розгляду справи виникне питання, розгляд якого не передбачено третейською угодою або яке не може бути предметом такого розгляду відповідно до цього Регламенту.
 3. У випадках, передбачених частиною 1 та 2 цієї статті, третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, повинен відкласти/зупинити розгляд справи до вирішення ним питання щодо наявності у нього компетенції.
 4. З питань наявності/відсутності компетенції третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, видає мотивовану ухвалу, яка є остаточною і оскарженню не підлягає.
 5. Якщо третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, дійде висновку щодо неможливості розгляду ним спору внаслідок відсутності у нього компетенції, третейський розгляд справи припиняється, а витрати, понесені третейським судом, відшкодовуються сторонами в рівних частках.

Стаття 36. Повідомлення про призначення справи до розгляду

 1. Третейський суд, обраний/призначений відповідно до цього Регламенту для вирішення спору, не пізніше 3-х календарних днів з дня його остаточного формування постановляє ухвалу про призначення справи до розгляду, в якій визначає дату, час і місце проведення засідання третейського суду, а також перелік необхідних дій, які мають бути здійснені для підготовки справи до розгляду та забезпечує направлення її сторонам у справі.
 2. Ухвала Третейського суду про призначення справи до розгляду повинна бути направлена сторонам не пізніше ніж за 5-тикалендарних днів до дати засідання.

Стаття  37. Додаткові заходи з підготовки справи до розгляду

 1. Третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, вживає додаткових заходів з підготовки справи до розгляду, зокрема, витребує від сторін письмові пояснення, докази та інші необхідні документи, встановлює строки, протягом яких ці додаткові заходи повинні бути здійснені, про що зазначається в ухвалі про призначення справи до розгляду.

Стаття 38. Відкритий розгляд справи третейським судом

 1. Третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, приймає рішення про проведення відкритого розгляду справи для дослідження доказів і усних пояснень сторін, чи для дослідження доказів тільки на основі наданих сторонами документів та інших матеріалів.
 2. Коли сторони домовилися не проводити відкритий розгляд справи, третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, може провести відкритий розгляд справи за власної ініціативи, якщо про це просить будь-яка  з сторін, або якщо представлені сторонами документи не є достатніми для вирішення спору по суті.
 3. При необхідності проведення відкритого розгляду справи дата його проведення зазначається в ухвалі третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, з урахуванням конкретних обставин справи.

Стаття 39. Порядок ведення третейського  розгляду справи

 1. Третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, визначає порядок ведення третейського розгляду справи відповідно до цього Регламенту.
 2. Правила третейського розгляду, визначені угодою сторін, не можуть суперечити положенням цього Регламенту.
 3. У випадку відсутності такої угоди третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, веде третейський    розгляд відповідно до положень цього Регламенту.
 4. Протокол засідання третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, ведеться у разі наявності угоди між сторонами про ведення протоколу засідання третейського суду або у випадку, коли третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, з врахуванням обставин справи вважає за доцільне його ведення.
 5. Ведення протоколу засідання третейського суду здійснює секретар, про що зазначається у відповідній ухвалі цього третейського суду.
 6. У протоколі засідання третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, зазначаються:
  • дата та місце розгляду справи;
  • прізвища, ім’я, по батькові третейських суддів та секретаря, який веде протокол засідання третейського суду;
  • суть спору;
  • найменування сторін, їхніх представників, свідків, експертів, інших осіб, які беруть участь у розгляді справи;
  • заяви та клопотання сторін;
  • вказівки та вимоги до сторін по справі, висунуті третейським судом;
  • розклад засідань третейського суду;
  • зміст пояснень сторін та інших осіб, які беруть участь у справі;
  • подані під час третейського розгляду докази, відомості про їх огляд;
  • узгодження сторонами питання про необхідність зберігання та умови зберігання рішень третейського суду;
  • витрати, понесені сторонами.
 7. Протокол підписується всіма третейськими суддями, які розглядали справу, та секретарем, який вів протокол засідання третейського суду.

Стаття  40. Надання і дослідження доказів

 1. Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, встановлює наявність/відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інші обставини, що мають значення для вирішення спору.
 2. Ці дані визначаються такими засобами доказування: письмовими та речовими доказами, поясненнями сторін, а також висновками експертів і показаннями свідків.
 3. Письмовими доказами є акти, листи, інші документи і матеріали, які містять відомості про обставини, які мають значення для правильного вирішення спору.
 4. Письмові докази пред’являються в оригіналі, або у вигляді копій, які засвідчуються секретарем або головуючим третейським суддею, або стороною у справі, що надала такі докази.
 5. До письмових доказів прирівнюються докази, представлені за допомогою поштового, телеграфного, телефонного, електронного або іншого зв’язку, що дозволяє достовірно встановити, що доказ виходить від належної особи.
 6. Оригінали документів подаються, коли обставини справи мають бути засвідчені тільки такими документами, а також в інших необхідних випадках на вимогу третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту.
 7. Речовими доказами є предмети, які можуть служити засобами встановлення обставин, що мають значення для вирішення спору.
 8. Перевірка доказів проводиться способом, який встановлюється третейським судом, обраним/призначеним для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, який може покласти перевірочні дії на одного із третейських суддів.
 9. Оцінка доказів здійснюється третейськими суддями за їх внутрішнім переконанням.
 10. Обставини справи, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування.
 11. Кожна сторона третейського розгляду повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
 12. Третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, має право вимагати від сторін надання доказів, необхідних для повного, всебічного і об’єктивного вирішення спору.
 13. Якщо третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, визнає за необхідне одержати документи від підприємств, установ, організацій, які не є учасниками третейського розгляду справи, то він ухвалою уповноважує сторони/одну із сторін одержати такі відповідні документи.
 14. 2Всі зібрані письмові докази разом з процесуальними документами сторін (позов, відзив на позов тощо) та третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, повинні зберігатися у справі в прошитому та пронумерованому вигляді.

Стаття  41. Призначення експертизи

 1. Третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, з метою його правильного вирішення має право зобов’язати сторони чи одну із сторін замовити проведення експертизи для роз’яснення питань, що потребують спеціальних знань, про що цей третейський суд постановляє відповідну ухвалу.
 2. Перелік питань, які необхідно поставити перед експертами, визначається третейським судом, обраним/призначеним для вирішення спору відповідно до цього Регламенту,  з врахуванням пропозицій сторін.
 3. Третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, може запросити від сторін для надання експерту будь-яку інформацію, що стосується справи, або пред’явлення до огляду чи надання можливості огляду будь-яких документів, товарів чи іншого майна, що має відношення до справи.
 4. Експертиза проводиться експертом, визначеним третейським судом, обраним/призначеним для вирішення спору відповідно до цього Регламенту.  Експертом може бути призначена будь-яка особа, яка володіє необхідними знаннями для надання висновку.
 5. Наслідки невиконання стороною вимог про призначення експертизи визначаються третейським судом, обраним/призначеним для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, з врахуванням всіх обставин, що мають значення для його вирішення.
 6. Висновок експерта подається до третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, в письмовій формі.
 7. Третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, направляє сторонам копію висновку експерта і пропонує в письмовій формі висловити свою думку відносно проведеної експертизи.
 8. У разі відсутності домовленості про інше, експерт, на прохання сторони, або якщо третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, вважає це за необхідне, повинен після подання свого письмового висновку взяти участь у розгляді справи, де сторонам надається можливість ставити йому запитання.
 9. Якщо інше не передбачено угодою сторін, висновок експерта не є обов’язковим для третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, і оцінюється нарівні з іншими доказами.
 10. Відхилення висновку експерта третейським судом, обраним/призначеним для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, повинно бути мотивованим у рішенні цього третейського суду.
 11. У разі потреби проведення додаткових досліджень, а також у випадку суперечливості висновків декількох експертів, третейський суд, обраний/ призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, може призначити додаткову експертизу або призначити інших експертів, якщо тільки сторони не домовилися про те, що висновок експерта повинен бути остаточним з будь-якого конкретного питання.

Стаття 42. Наслідки ненадання сторонами доказів/неявки сторони в засідання третейського суду

 1. Ненадання стороною належних доказів, або неявка в засідання третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, сторін або їхніх представників, що  були належним чином сповіщені про розгляд справи, не є перешкодою для третейського розгляду справи та  прийняття рішення щодо вирішення спору, за винятком випадків, коли причина ненадання документів або неявка сторін в засідання третейського суду визнана третейським судом поважною.

Стаття 43. Відкладення третейського розгляду справи

 1. Третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, може відкласти розгляд справи:
 • у випадку необхідності витребування нових доказів;
 • у зв’язку з неявкою в засідання третейського суду сторони/представника сторони, якщо причина неявки буде визнана третейським судом, обраним/призначеним для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, поважною, при відсутності в матеріалах справи повідомлення про вручення йому повідомлення про день розгляду справи.
  1. Третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, у разі потреби, за ініціативи сторін/однієї сторони або з власної ініціативи, при наявності обставин, що перешкоджають, на його думку,  вирішенню спору по суті, може відкласти розгляд справи, про що виноситься ухвала цього суду, яка є остаточною і оскарженню не підлягає.

Стаття 44. Перерва в третейському розгляді справи

 1. На прохання обох сторін або з власної ініціативи третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, з метою забезпечення можливості здійснення сторонами відповідних дій або надання додаткових документів, може оголосити про перерву третейського розгляду справи на строк не більше 10-ти календарних днів, про що сторони повідомляються   під розписку безпосередньо в засіданні під час розгляду справи.

Розділ 5. Рішення третейського суду про вирішення спору

Стаття 45. Прийняття третейським судом  рішення про вирішення спору

 1. Рішення третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, приймається після дослідження усіх обставин справи третейським суддею при одноособовому вирішенні спору, або більшістю голосів третейських суддів при колегіальному вирішенні спору.
 2. Третейський суддя, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, не згодний із прийнятим рішенням (частково або цілком), може викласти в письмовій формі свою окрему думку, яка  додається до рішення третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту.
 3. Третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, вправі оголосити лише вступну та резолютивну частину рішення. У цьому випадку, якщо сторони не погодили строк направлення їм рішення, мотивоване рішення має бути направлене сторонам у строк, який не перевищує 3-х календарних днів з дня оголошення вступної та резолютивної частини рішення.
 4. Після того, як третейський   суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, дійде до висновку, що всі обставини справи з’ясовані, він оголошує розгляд справи закритим і приступає до прийняття рішення.
 5. Прийняття рішення у справі відбувається на закритій нараді третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту.
 6. Якщо при прийнятті рішення виявиться потреба з’ясувати будь-яку обставину, третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, не приймаючи рішення, відновлює третейський  розгляд справи, про що виноситься ухвала цього третейського суду. Третейський розгляд справи в цьому разі провадиться виключно в межах з’ясування обставин, що потребують додаткової перевірки.

Стаття  46. Оголошення рішення і направлення його сторонам

 1. Рішення оголошується в засіданні третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту.
 2. Кожній стороні направляється поштою або вручається під розписку по одному примірнику рішення.
 3. У разі відмови сторони одержати рішення третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, або її неявки без поважних причин в засідання цього третейського суду, де воно оголошується, рішення вважається таким, що оголошене сторонам, про що на рішенні робиться відповідна відмітка, а копія такого рішення надсилається такій стороні.

Стаття 47.  Форма і зміст рішення третейського суду 

 1. Рішення третейського суду, обраного/призначеного відповідно до цього Регламенту для вирішення спору, викладається у письмовій формі.
 2. У рішенні третейського суду, обраного/призначеного відповідно до цього Регламенту для вирішення спору, повинні бути зазначені:
 • назва Третейського суду;
 • дата прийняття рішення;
 • місце третейського розгляду справи;
 • склад третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, і порядок його формування;
 • П.І.П. секретаря третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту (у разі призначення);
 • сторони, їх представники та інші учасники третейського розгляду справи, що брали участь у її розгляді третейським судом, обраним/призначеним для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, посилання на документи, що підтверджують їх повноваження;
 • висновок про компетенцію третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, обсяг його повноважень за третейською угодою;
 • стислий виклад позовної заяви, відзиву на позовну заяву, заяв, пояснень, клопотань сторін та їхніх представників, інших учасників третейського розгляду справи;
 • встановлені обставини справи, підстави виникнення спору, докази, на підставі яких прийнято рішення, зміст мирової угоди, якщо вона укладена сторонами, мотиви, з яких третейський суд відхилив доводи, докази та заявлені під час третейського розгляду справи клопотання сторін;
 • висновок про задоволення позову або про відмову в позові повністю або частково по кожній із заявлених вимог;
 • норми законодавства, якими керувався третейський суд при прийнятті рішення.
 1. Висновки третейського суду, що містяться в рішенні по справі, не можуть залежати від настання/ненастання будь-яких обставин.
 2. У разі задоволення позовних вимог у резолютивній частині рішення зазначаються:
 • сторона, на користь якої вирішено спір;
 • сторона, з якої за рішенням третейського суду має бути здійснено стягнення грошових сум та/або яка зобов’язана виконати певні дії або утриматися від виконання певних дій;
 • розмір грошової суми, яка підлягає стягненню, та/або дії, які підлягають виконанню або від виконання яких сторона має утриматися за рішенням третейського суду;
 • строк сплати коштів та/або строк і спосіб виконання таких дій;
 • порядок розподілу між сторонами витрат, пов’язаних з вирішенням спору третейським судом;
 • інші обставини, які третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, вважає за необхідне зазначити.
 1. Рішення третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, підписується третейським суддею, який одноособово розглядав справу, або повним складом третейського суду, що розглядав справу, в тому числі і третейським суддею, який має окрему думку. Окрема думка третейського судді додається до рішення третейського суду.
 2. Підписане рішення третейського суду прошивається та на зворотному листі останнього аркушу скріплюється підписом президента Полтавської ТПП, круглою печаткою Полтавської ТПП.

Стаття 48. Додаткове рішення третейського суду

 1. Якщо сторони не домовилися про інше, будь-яка із сторін, повідомивши про це іншу сторону, може протягом 7-ми календарних днів після одержання рішення звернутися до Третейського суду із заявою про прийняття додаткового рішення щодо вимог, які були заявлені під час третейського розгляду, але не знайшли відображення у рішенні.
 2. Заяву про прийняття додаткового рішення має бути розглянуто тим складом третейського суду, який вирішував спір, протягом 7-ми календарних днів після її одержання Третейським судом.
 3. За результатами розгляду заяви приймається додаткове рішення, яке є складовою частиною рішення третейського суду, обраного/призначеного відповідно до цього Регламенту для вирішення спору, або виноситься мотивована ухвала про відмову у задоволенні заяви про прийняття додаткового рішення.

         Стаття 49. Роз’яснення рішення третейського суду

 1. Якщо сторони не домовилися про інше, будь-яка із сторін, повідомивши про це іншу сторону, має право протягом 7-ми календарних днів після одержання рішення звернутися до Третейського суду із заявою про роз’яснення резолютивної частини рішення.
 2. Заяву про роз’яснення резолютивної частини рішення має бути розглянуто тим складом третейського суду, який вирішував спір, протягом 7-ми календарних днів після її отримання Третейським судом.
 3. За результатами розгляду заяви виноситься ухвала про роз’яснення рішення, яка є складовою частиною рішення третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, або мотивована ухвала про відмову у роз’ясненні рішення.
 4. Здійснюючи роз’яснення резолютивної частини рішення, третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, не має права змінювати зміст рішення.

Стаття  50. Виправлення рішення третейського суду

 1. Третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, у тому ж складі, за власної ініціативи або за заявою сторони третейського розгляду, може виправити у рішенні описки, арифметичні помилки або будь-які інші неточності, про що виноситься ухвала, яка є складовою частиною рішення.

Стаття 51. Оскарження рішення третейського суду

 1. Рішення третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, є остаточним і оскарженню не підлягає, крім випадків, передбачених Законом України “Про третейські суди”.
 2. Рішення третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, може бути оскаржене сторонами, третіми особами, а також особами, які не брали участі у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов’язки, у випадках, передбачених Законом України “Про третейські суди”, до компетентного суду відповідно до встановлених законом підвідомчості та підсудності справ.
 3. Заяву про скасування рішення третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, може бути подано до компетентного суду сторонами, третіми особами протягом 3-х місяців з дня прийняття рішення третейським судом, а особами, які не брали участь у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов’язки, – протягом 3 – х місяців з дня, коли вони дізналися або повинні були дізнатися про прийняття рішення третейського суду.
 4. Скасування компетентним судом рішення третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, не позбавляє сторони права повторно звернутися до третейського суду, крім випадків, передбачених Законом України «Про третейські суди».
 5. У разі, якщо рішення третейського суду скасовано повністю або частково внаслідок визнання компетентним судом недійсною третейської угоди або через те, що рішення прийнято у спорі, який не передбачений третейською угодою, чи цим рішенням вирішені питання, що виходять за межі третейської угоди, або рішення прийнято у справі, не підвідомчій третейському суду, відповідний спір не підлягає подальшому розгляду в третейських судах.

Стаття 52. Закінчення третейського  розгляду справи

 1. Третейський розгляд справи закінчується прийняттям остаточного третейського  рішення по суті спору  або постановленням ухвали  про припинення третейського  розгляду справи.

Стаття 53. Закінчення третейського розгляду справи                  укладенням мирової угоди

 1. Сторони мають право закінчити справу укладенням мирової угоди як до початку третейського розгляду справи, так і на будь-якій його стадії до прийняття рішення третейського суду.
 2. За клопотанням сторін третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, приймає рішення про затвердження мирової угоди. Мирова угода може стосуватися лише прав і обов’язків сторін щодо предмету спору.
 3. Зміст мирової угоди викладається безпосередньо в рішенні третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту.

 

 

 

Стаття 54. Припинення третейського  розгляду справи

 1. Третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, постановляє ухвалу про припинення третейського  розгляду справи у таких випадках:
  • спір не підлягає вирішенню в Третейському суді;
  • є рішення суду загальної юрисдикції між тими ж сторонами, з того ж предмета і з тих самих підстав;
  • позивач відмовився від позову;
  • сторони уклали угоду про припинення третейського розгляду справи;
  • підприємство, установу чи організацію, які є стороною третейського розгляду справи, ліквідовано;
  • третейський суд є некомпетентним щодо переданого на його розгляд спору;

7) у разі смерті фізичної особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.

Стаття 55. Зберігання матеріалів справ, розглянутих  третейським судом

 1. Всі процесуальні документи сторін (позов, відзив на позов, клопотання, тощо), надані сторонами письмові докази та процесуальні документи третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, повинні зберігатися у справі в прошитому та пронумерованому вигляді.
 2. Справи, розглянуті третейським судом, обраним/призначеним для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, зберігаються в Третейському суді протягом 10 років з дня прийняття рішення таким третейського суду.
 3. Архів Третейського суду впорядковується за кошти Полтавської ТПП.
 4. Справи, розглянуті третейським судом, обраним/призначеним для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, за якими видано виконавчі документи, зберігаються в суді загальної юрисдикції, за місцем видачі виконавчого документу.

Розділ 6. Виконання рішення третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту

Стаття 56. Виконання рішення третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту

 1. Сторони, які передали спір на вирішення третейського суду, обраного/призначеного відповідно до цього Регламенту, зобов’язанні добровільно виконати рішення цього третейського суду, без будь-яких зволікань та застережень.
 2. Якщо третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, не встановить строк виконання свого рішення, то воно підлягає негайному виконанню.
 3. Якщо рішення третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, добровільно не виконано, то воно підлягає примусовому виконанню. Примусове виконання такого рішення третейського суду здійснюється згідно з порядком, встановленим чинним законодавством України.
 4. Для примусового виконання рішення третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, сторона, на користь якої прийнято таке рішення, вправі звернутися до Третейського суду із заявою про надання послуги щодо отримання виконавчого документу за дорученням у встановленому законодавством України порядку.
 5. Сторона, яка понесла витрати, у зв’язку з виконанням рішення третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, вправі звернутися з позовом до Третейського суду про відшкодування цих витрат у порядку позовного провадження, передбаченого цим Регламентом.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  1

до регламенту Постійно діючого третейського суду при Полтавській ТПП

 

                           

ПОЛОЖЕННЯ

про витрати, пов’язані з вирішенням спору

в Постійно діючому третейському суді при

Полтавській торгово-промисловій палаті

 

 1. Загальні положення
 • Це Положення є невід’ємною частиною Регламенту Постійно діючого третейського суду при Полтавській торгово-промисловій палаті   (далі – Третейського суду).
 • До складу витрат, пов’язаних з вирішенням спору в Третейському суді, належать:
  • Гонорар третейських суддів.
  • Інші витрати, а саме:
  • 1) третейський збір ;
  • 2) пов’язані з організаційним забезпеченням третейського розгляду справи;
  • 3) на листування;
  • 4) на телефонний, телеграфний, телефаксний, факсимільний, електронний та інший зв’язок;
  • 5) на гонорар секретаря третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту.
 • До складу додаткових витрат, пов’язаних з вирішенням спору в Третейському суді, належать витрати:
 • понесені третейськими суддями у зв’язку з участю в третейському розгляді, в тому числі витрати, понесені третейськими суддями на оплату проїзду до місця вирішення спору;
 • пов’язані з оплатою послуг експертів, перекладачів, якщо такі були запрошені чи призначені для участі в третейському розгляді справи;
 • пов’язані з оглядом і дослідженням речових та письмових доказів у їх місцезнаходженні;
 • понесені свідками;
 • пов’язані з оплатою стороною, на користь якої було прийнято рішення третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, послуг представника, а також пов’язаних із наданням правової допомоги;
 • понесені стороною за повторну видачу їй копії рішення третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, розмір яких становить 0,1% прожиткового мінімуму, діючого на момент сплати, за кожен аркуш;
 • понесені стороною за роздрукування їй технічного запису судового засідання третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, розмір яких становить 0,5% прожиткового мінімуму, діючого на момент сплати, за кожний аркуш тексту на папері формату А4;
 • понесені стороною за видачу їй в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, розмір яких становить 1,5% прожиткового мінімуму, діючого на момент сплати;
 • понесені особою за виготовлення копії рішення третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, якщо вона не бере (не брала) участі у справі, а рішення такого третейського суду безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, на підставі її письмової заяви про виготовлення такого згідно із Законом України «Про доступ до судових рішень», розмір яких становить 0,1% прожиткового мінімуму, діючого на момент сплати, за кожен аркуш.
  • Надходження Полтавської ТПП, третейського судді, що пов’язані з вирішенням спору третейським судом, обраним/призначеним для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, не є доходами від здійснення підприємницької діяльності.
 1. Третейський збір і порядок його обчислення та сплати
  • На покриття витрат, пов’язаних з вирішенням спору в Третейському суді, позивачем при поданні позовної заяви до Третейського суду сплачується третейський збір на умовах та у розмірі, що визначений цим Положенням.
  • До позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату третейського збору.
  • Третейський збір вважається сплаченим в день, коли його сума надійшла на рахунок Полтавської ТПП .
  • Розмір третейського збору обчислюється в залежності від ціни позову, яка визначається за правилами, встановленими цим Регламентом.
  • Розмір третейського збору щодо позовних вимог майнового характеру розраховується таким чином: 1% від ціни позову, але не менше одного прожиткового мінімуму, діючого на момент сплати та не більше 60 розмірів прожиткового мінімуму, діючого на момент сплати.
  • Третейський збір щодо позовних вимог немайнового характеру складає один прожитковий мінімум, діючий на момент сплати.
  • Розмір третейського збору, визначений цим Положенням, може змінюватися головою Третейського суду за власним розсудом на підставі заяви сторони/сторін по справі, виходячи із ціни позову, якщо вона становить менше (співпадає чи має незначне перевищення) мінімального прожиткового мінімуму, діючої на момент сплати, враховуючи економічну доцільність витрат, які можуть бути понесені Третейським судом, у зв’язку з розглядом такої справи.
  • Третейський збір у розмірах, визначених цим Положенням, сплачуються у разі одноособового вирішення спору.
  • У разі колегіального вирішення спору, розмір третейського збору збільшується на 20 відсотків.
  • У складі третейського збору гонорар третейських суддів та секретаря третейського суду (при одноособовому/ колегіальному вирішені спору) складає  60 відсотків.
  • При колегіальному вирішенні спору сума гонорару розподіляється між третейськими суддями наступним чином:
 • 60 відсотків від загальної суми гонорару виплачується третейському судді – доповідачу у справі;
 • решта суми гонорару розподіляється між іншими третейськими суддями порівну.
  • Розмір гонорару секретаря третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, визначається цим третейським судому межах до 15%, враховуючи обсяги роботи, які були виконані секретарем щодо забезпечення розгляду цим третейським судом відповідної справи, про що видається ухвала цього третейського суду.
  • При неправильному визначені позивачем суми третейського збору, яка підлягає сплаті при поданні позовної заяви, розмір і строк доплати третейського збору визначається ухвалою голови Третейського суду.
  • Третейський збір, розрахований відповідно до цього Положення, сплачуються позивачем на рахунок Полтавської ТПП .
 1. Третейський збір у разі збільшення позовних вимог
 • При поданні заяви про збільшення позовних вимог позивач повинен доплатити третейський збір, збільшивши його на суму, розмір і строк сплати якої визначається ухвалою третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту.
 • При недоплаті третейського збору відповідно до нової ціни позову, в розмірі та у строк, що визначені ухвалою третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, то цей третейський суд вирішує спір у межах оплачених позовних вимог, а заява про збільшення позовних вимог залишається без розгляду.
 1. Третейський збір за подання зустрічного позову
  • До зустрічного позову застосовуються ті самі правила щодо обчислення та сплати витрат, пов’язаних з вирішенням спору в Третейському суді, що і до первісного позову.
 1. Зменшення розміру/часткове повернення третейського збору
 • У разі, коли розгляд справи третейським судом, обраним/призначеним для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, не відбувся чи був припинений, сплачений позивачем третейський збір повертається позивачу за винятком неповоротної його частини, яка складає 1/2 розміру прожиткового мінімуму, діючого на момент сплати третейського збору, крім випадків, якщо це було зумовлено відводом усіх третейських суддів, укладанням сторонами мирової угоди, відмовою позивача від позову та іншими обставинами, передбаченими цим Регламентом.
 • У випадку, коли провадження по справі припиняється у зв’язку з укладанням сторонами мирової угоди або відмовою позивача від позову до формування третейського суду для вирішення спору у порядку передбаченому цим Регламентом, сплачений позивачем третейський збір повертаються позивачу за винятком неповоротної частини, яка складає 10 відсотків від суми, яка була сплачена позивачем до Третейського суду.
 • Якщо позивач відізвав позов після сформування третейського суду для вирішення спору відповідно до цього Регламенту,  але до дня першого слухання справи, зокрема, через те, що сторони врегулювали спір мирним шляхом, рівно як і в інших випадках, коли Третейський суд отримує заяву до вказаного дня про відмову сторін від розгляду справи в Третейському суді, позивачу повертається 50 відсотків третейського збору, сплаченого відповідно до цього Положення.
 • Вказівка про часткове повернення третейського збору в усіх випадках, передбачених цим Положенням, повинна міститися в ухвалі голови Третейського суду.
 1. Додаткові витрати, понесені третейськими суддями у зв’язку з участю в третейському розгляді справи
  • У випадку участі у розгляді справи третейського судді, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, місце проживання якого знаходиться поза межами адміністративно-територіальної одиниці, де визначено цим Регламентом місце проведення засідань третейського суду, сторона, яка обрала такого третейського суддю, повинна внести аванс на оплату додаткових витрат, які має понести третейський суддя у зв’язку з участю його в третейському розгляді справи, зокрема: вартість проїзду, проживання та добових, у розмірі не меншому ніж встановленого в Полтавській ТПП для її працівників у період відрядження.
  • У випадку, якщо сторона не сплатить аванс на оплату участі третейського судді у третейському розгляді справи, місце проживання якого поза межами адміністративно-територіальної одиниці, де визначено цим Регламентом місце проведення засідань третейського суду, їй пропонується у встановлений строк обрати іншого третейського суддю, місце проживання якого знаходиться у межах адміністративно-територіальної одиниці з місцем проведення засідань третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, про що зостановлюється ухвала голови Третейського суду.
  • Якщо ця сторона не обере третейського суддю відповідно до цього Регламенту, місце проживання у межах адміністративно-територіальної одиниці з місцем проведення засідань третейського суду, у встановлений строк, третейський суддя протягом 3-х календарних днів призначається головою Третейського суду у порядку, передбаченому цим Регламентом, про що виноситься ухвала голови Третейського суду.
  • Остаточно питання про розмір витрат, понесених третейським суддею у зв’язку з участю в третейському розгляді справи, вирішується у засіданні третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, при цьому  надмірно сплачений аванс повертається стороні, яка його сплатила, а у випадку недостатності суми авансу для компенсації витрат, понесених третейським суддею у зв’язку з участю в третейському розгляді справи, сторона, що обрала третейського суддю доплачує необхідну суму.
 2. Додаткові витрати, пов’язані з вирішенням спору в Третейському суді
  • Якщо сторони не домовилися про інше, третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, визначає, в яких співвідношеннях сторони сплачують інші додаткові витрати, пов’язані з вирішенням спору в Третейському суді, визначені цим Положенням.
  • Третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, може покласти на сторони чи на одну із сторін обов’язок внести аванс на покриття інших додаткових витрат, пов’язаних з вирішенням спору в Третейському суді, визначених цим Положенням, про що виноситься ухвала цього третейського суду.
  • Аванс на покриття інших додаткових витрат, пов’язаних з вирішенням спору в Третейському суді, визначених цим Положенням, може бути витребуваний третейським судом, обраним/призначеним для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, від сторони, яка заявила про необхідність здійснення дії у зв’язку з розглядом справи, що може привести до додаткових  третейських витрат, якщо така заява буде визнана цим третейським судом обґрунтованою. Третейський суд може поставити виконання таких дій в залежність від внесення цією стороною у встановлений строк авансу на покриття додаткових третейських витрат, про що виноситься ухвала цього третейського суду.
 3. Розподіл витрат, пов’язаних з вирішенням спору у Третейському суді між сторонами спору
  • Витрати, пов’язані з вирішенням спору у Третейському суді покладаються на сторону, проти якої було винесене рішення, якщо третейською угодою не передбачено інше.
  • Якщо позов був задоволений частково, витрати, пов’язані з вирішенням спору у Третейському суді, покладаються на відповідача пропорційно розміру задоволених позовних вимог і на позивача – пропорційно до тієї частини позовних вимог, в якій йому було відмовлено.
  • При відмові позивача від позову витрати, пов’язані з вирішенням спору у Третейському суді, покладаються на позивача, якщо інше не передбачено угодою сторін.
  • Якщо третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, дійде висновку щодо неможливості розгляду ним спору внаслідок відсутності у нього компетенції, третейський розгляд справи припиняється, а витрати, пов’язані з вирішенням спору у Третейському суді відшкодовуються сторонам, які їх понесли у порядку, передбаченому цим Положенням.
  • Про розподіл витрат, пов’язаних з вирішенням спору у Третейському суді, зазначається у рішенні або ухвалі третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту.
  • З врахуванням обставин справи третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, може встановити інший розподіл витрат, пов’язаних з вирішенням спору у Третейському суд.
  • Третейський суд, обраний/призначений для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, може стягнути на користь однієї із сторін з другої сторони витрати, пов’язані з вирішенням спору у Третейському суді, що були понесені стороною внаслідок недоцільних/несумлінних дій іншої сторони. Під такими діями маються на увазі, зокрема, дії, що призвели до невиправданої обставинами справи затримки процесу тощо.
 1. Витрати, пов’язані з оплатою стороною, на користь якої було прийнято рішення третейського суду, послуг представника, а також пов’язаних із наданням правової допомоги

9.1. Витрати, пов’язані з оплатою стороною, на користь якої було прийнято рішення третейського суду, обраного/призначеного для вирішення спору відповідно до цього Регламенту, послуг представника, а також, пов’язаних із наданням правової допомоги, можуть бути покладені цим третейським судом на протилежну сторону в тій мірі, в якій цей третейський суд визнає їх обґрунтованими і розумними.